ΑρχικήΑΡΚΑΔΙΑΔήμος Ν. Κυνουρίας12η Συνεδρίαση Οικ.Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

12η Συνεδρίαση Οικ.Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9 του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 15 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ημερήσια διάταξη

Θέμα 1. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη της διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Πουλίθρων, κατάλληλου για τη λειτουργία χώρου ελεύθερης στάθμευσης οχημάτων.

Θέμα 2. Εξουσιοδότηση Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη διαδικασία εκδίκασης της προσφυγής του κου Νικολάου Ηλία Λάτση κατά της υπ’ αριθ. 590/2015 απόφασης (περί ανάκλησης της με αριθμό 1020/4197/1-γ/1994 άδειας λειτουργίας καταστήματος) του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας.

Θέμα 3. Εξουσιοδότηση Δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί ερωτήματος του Προϊσταμένου του Γραφείου Δόμησης του Δήμου Ν. Κυνουρίας.

Θέμα 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος Β’).

Θέμα 5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 4.457,80,0 € σε βάρος του ΚΑ: 20-7135.00, με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας.

Θέμα 6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 3.100,0 € σε βάρος του ΚΑ: 15-6262.004, με τίτλο: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ν. Κυνουρίας», για την απευθείας ανάθεση της εργασίας.

Θέμα 7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 2.000,0 € σε βάρος του ΚΑ: 00-6495.002, με τίτλο: «Έξοδα διατραπεζικού συστήματος συναλλαγών», για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας.

Θέμα 8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 7.200,0 € σε βάρος του ΚΑ: 30-7333.041 από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016, καθώς και περί του τρόπου εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Παλαιοχωρίου».

Θέμα 9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 7.200,0 € σε βάρος του ΚΑ: 25-7326.002 από ίδιους πόρους, καθώς και περί του τρόπου εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης (περιοχή κακόρεμα) Τ.Κ. Παλαιοχωρίου».

Θέμα 10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 7.200,0 € σε βάρος του ΚΑ: 30-7326.022 από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016, καθώς και περί του τρόπου εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου με τίτλο: «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πουλίθρων».

Θέμα 11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 1.500,0 € σε βάρος του ΚΑ: 30-7326.016 από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016, καθώς και περί του τρόπου εκτέλεσης του αντίστοιχου έργου με τίτλο: «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βλησιδιάς».

Θέμα 12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση του Κ.Α: 1328.09 με τίτλο: [έσοδα για το έργο «Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των δρόμων της θάλασσας στην Α. Πελοπόννησο»], με το ποσό των 448,70 € και την ισόποση ενίσχυση του ΚΑ: 61-7341.004 με τον ίδιο τίτλο.

Θέμα 13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη δημιουργία νέου Κ.Α με στοιχεία: 1699.009 και τίτλο: [ Έσοδα από την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΣΜΑ» ] και την ισόποση ενίσχυση του Κ.Α: 00-6738.001 με τίτλο: «Χρηματοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Νότιας Κυνουρίας».

Θέμα 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη ταμειακή διαχείριση δαπανών των Κληροδοτημάτων Μαρίας Μώττη, και Μυροφόρας Κόμητα μέσω της Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Ν. Κυνουρίας. Δημιουργία νέων Κ.Α εσόδων και νέων Κ.Α. δαπανών, σύμφωνα με αποφάσεις των Διαχειριστικών Επιτροπών των εν λόγω Κληροδοτημάτων.

Θέμα 15. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 6.000,0 € σε βάρος του ΚΑ: 25-7413.105 από ίδιους πόρους για τη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη για την ωρίμαση του έργου δικτύου άρδευσης κάμπου Πελετών προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020».

Μετάβαση στο περιεχόμενο