Σε δημόσια Διαβούλευση η ΕΠΜ και το ΠΔ για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου

Αυγούστου 08, 2014
Σε δη­μό­σια δι­α­βού­λευ­ση τέ­θη­κε σή­με­ρα Πα­ρα­σκευ­ή 8 Αυ­γού­στου η Ει­δι­κή Πε­ρι­βαλ­λον­τι­κή Με­λέ­τη (ΕΠΜ) και το συ­νημ­μέ­νο σε αυ­τήν σχέ­διο Προ­ε­δρι­κού Δι­α­τάγ­μα­τος για την προ­στα­σί­α των χερ­σαί­ων και θα­λάσ­σι­ων πε­ρι­ο­χών «G­R­2­3­3­0­0­05: Θί­νες και πα­ρα­λια­κό Δά­σος Ζα­χά­ρως, Στρο­φυ­λιά, Κα­κό­βα­τος», «G­R­2­3­3­0­0­08: Θα­λάσ­σια πε­ρι­ο­χή Κόλ­που Κυ­πα­ρισ­σί­ας: Α­κρ. Κα­τά­κο­λο-Κυ­πα­ρισ­σί­α» και «G­R­2­5­5­0­0­05: Θί­νες Κυ­πα­ρισ­σί­ας (Νε­ο­χώ­ρι-Κυ­πα­ρισ­σί­α)­».

Με α­φορ­μή την α­νάρ­τη­ση της ΕΠΜ και του σχε­δί­ου ΠΔ σε δη­μό­σια δι­α­βού­λευ­ση, η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τας Υ­ΠΕ­ΚΑ κα. Νάν­τια Γι­αν­να­κο­πού­λου προ­έ­βη στις α­κό­λου­θες δη­λώ­σεις:

"Πρω­ταρ­χι­κός σκο­πός μας εί­ναι η συν­το­νι­σμέ­νη και ε­νια­ία προ­στα­σί­α και δι­α­χεί­ρι­ση ο­λό­κλη­ρης της γε­ω­γρα­φι­κής πε­ρι­ο­χής των τρι­ών ΕΖΔ του Κυ­πα­ρισ­σια­κού Κόλ­που και των κοι­νών οι­κο­λο­γι­κών στοι­χεί­ων που α­παν­τών­ται σε αυ­τές, με ι­δι­αί­τε­ρη έμ­φα­ση στην προ­στα­σί­α της θα­λάσ­σιας χε­λώ­νας C­a­r­e­t­ta c­a­r­e­t­ta.

Με το προ­τει­νό­με­νο σχέ­διο ΠΔ στο­χεύ­ου­με στη θέ­σπι­ση ε­νός ε­νια­ίου θε­σμι­κού πλαι­σί­ου προ­στα­σί­ας της πε­ρι­ο­χής, που δι­α­κρί­νε­ται για την με­γά­λη βι­ο­λο­γι­κή, οι­κο­λο­γι­κή και κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κή της α­ξί­α, λαμ­βά­νον­τας υ­πό­ψη την οι­κο­νο­μι­κή, κοι­νω­νι­κή, πο­λι­τι­στι­κή και εν γέ­νει την το­πι­κή και πε­ρι­φε­ρεια­κή βι­ώ­σι­μη α­νά­πτυ­ξη."

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia