Ανοιχτή Πρόσκληση προς ωφελούμενους του επιχ/κού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής Ν.Α. Λακωνίας

Ιουλίου 05, 2015
Η Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας , με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, πρόκειται να υλοποιήσει στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Ωφελούμενοι των παροχών είναι:

1. Ενήλικα φυσικά πρόσωπα (άγαμα, διαζευγμένα, σε διάσταση ή σε χηρεία), που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και δεν εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες των εξαρτώμενων μελών

2. Οικογένεια, δηλαδή ενότητα φυσικών προσώπων, που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη ή ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη.

3. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται:

 1.  Τα άγαμα τέκνα, εφόσον: o είναι ανήλικα ή o είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή o είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 2.  Τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα σε χηρεία: o τέκνα ενός ή και των δυο συζύγων/γονέων o αδελφοί και αδελφές ενός εκ των δυο συζύγων/γονέων
 3.  Οι ανιόντες
 4.  Τα ανήλικα που στερούνται και των δυο φυσικών τους γονέων και έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με έναν εκ των δυο συζύγων/γονέων της οικογένειας, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια σε άλλο πρόσωπο.

4. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, γ και δ, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

5. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης β. δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη εάν το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

6. Άστεγοι, δηλαδή άτομα που διαμένουν, σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, διανυκτερεύουν σε ξενώνες ύπνου ή διαβιούν σε προσωρινά ή πρόχειρα καταλύματα, τα οποία δεν πληρούν τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και δεν διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

Εξαιρέσεις

α. Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του Ν.2716/99.

γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.

δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 καιΕ3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Εισοδηματικά κριτήρια ωφελουμένων (πραγματικό εισόδημα):

• 3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

• 4.500 € ετησίως για το ζευγάρι

• Προσαυξανόμενο κατά 1.500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

• Στη μονογονεϊκή οικογένεια (οικογένεια που προστατεύεται από έναν μόνο γονέα, άγαμο, σε χηρεία ή διαξευγμένο) το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας

• Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα όλων των κατηγοριών (ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης), που έλαβαν όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας στη διάρκεια του οικονομικού έτους − μετά την αφαίρεση των φόρων, των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, των κρατήσεων του ν. 4093/2012 ή υπέρ δημοσίου, της εισφοράς αλληλεγγύης του ν. 3986/2011. Στο συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο.

• Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:

α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης

β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, το επίδομα αναδοχής, καθώς και το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 4172/2013.

Περιουσιακά κριτήρια:

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.

β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.

γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής , άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Έτος Αναφοράς των κριτηρίων επιλογής:

Οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014)

Προθεσμία Αιτήσεων: Από 13.07.2015 έως 05.08.2015

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων: Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:

• είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS)

• είτε μέσω των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης

• Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986. ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:

• ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 85-87, ΣΠΑΡΤΗ 23100. Αρμόδιος υπάλληλος: Μαχαίρα Παναγιώτα, τηλ. 2731022226, 2731081866 (εσωτ. 123,122) 6936849480, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

• ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ: ΣΚΑΛΑ 23051, ΣΚΑΛΑ. Αρμόδιος υπάλληλος: Μαυροματίδη Μαρία, τηλ. 2735360030, 6948205767, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

• ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ: ΜΟΛΑΟΙ 23052, ΜΟΛΑΟΙ Αρμόδιος υπάλληλος: Τζάκα Ελένη, τηλ. 2732360570, 6978017242, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

• ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ: ΓΥΘΕΙΟ 23200, ΓΥΘΕΙΟ. Αρμόδιος υπάλληλος: Πλειώτας Χρήστος, τηλ. 2733029037, 6936538000, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

• ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ: ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ 23053, ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ. Αρμόδιος υπάλληλος: Αλεβίζου Σταυρούλα, τηλ. 2734061294, 6979773417, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

• ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ: ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ 3 , ΣΠΑΡΤΗ 23100. Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαγιώκος Δημήτριος, τηλ. 2731023338, 6932426809, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

• ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΝΗΣ: ΓΥΘΕΙΟ 23200. Αρμόδιος: Π.ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, τηλ. 2733022214, 6974580080, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

• ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΝΠΔΔ ΤΗΣ Ι.Μ.Μ.Σ: ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΥ 3 , ΣΠΑΡΤΗ 23100. Αρμόδιος υπάλληλος: Μπαγιώκος Δημήτριος, τηλ. 2731023338, 6932426809, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

• ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ: Μαγούλα Δ.Ε. Σπαρτιατών , ΣΠΑΡΤΗ 23100. Αρμόδιος: Π.ΠΡΟΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τηλ. 2731023339, 6973049654, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

• ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: ΕΛΙΚΑ 23053. Αρμόδιος: Π. ΧΑΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, τηλ. 2732044000, 6977455931, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

• ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ , ΣΠΑΡΤΗ 23100. Αρμόδιος: Π. ΒΟΥΡΒΟΥΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, τηλ. 2731083571, 6973803774, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

• ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΡΕΦΩΝ & ΝΗΠΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑ: ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ , ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 23070. Αρμόδιος: Π. ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, τηλ. 2732061542, 6946680980, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες  ΙΔΡΥΜΑ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Επισκόπου Βρεσθένης 30 , ΣΠΑΡΤΗ 23100. Αρμόδιος υπάλληλος: Πανάγου Παναγιώτα, τηλ. 2731026555, 6934134834, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ: ΒΛΑΧΙΩΤΗ , ΒΛΑΧΙΩΤΗ 23051. Αρμόδιος υπάλληλος: Λειμονίτη Νικολέττα, τηλ. 2735041666, 2735023543, 6947831433, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Φλεβαράκη Παναγιώτα, τηλ.2731363234. Μαυρίδης Απόστολος, τηλ. 2731363324. Καρούνης Βασίλειος, τηλ. 2731363258. Γορανίτης Βασίλειος, τηλ. 2731363334 Δ/νση Διοικητήριο Π.Ε.Λακωνίας 2ο χλμ Σπάρτης-Γυθείου, Σπάρτη

Προσθήκη σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 19 Σεπ

  ΦΡΑΓΚΟΥ Β. - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Εθνικής Αντιστάσεως 1

  08:30 - 08:30 (Επ.), τηλ.: 2710222285

 • 19 Σεπ

  ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Τρικούπη Χαριλάου & Ικονίου

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752027160

 • 19 Σεπ

  ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Εθν. Ανεξαρτησίας & Πυλαρινού

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741024246

 • 19 Σεπ

  ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Ιατροπούλου 12Α

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721020752

 • 19 Σεπ

  ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑ Α. - ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

  ΣΠΑΡΤΗ | Γκορτσολόγου 78

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731021155

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia