Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη για την εκμίσθωση του τραίνου στην παιδική χαρά της πλατείας Άρεως

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία, η εκμίσθωση του χώρου του Βαγονιού Τραίνου, που βρίσκεται στο πάρκο της παιδικής χαράς, (έναντι Πλατείας Άρεως).

Οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία, είναι οι εξής :

1. Το μίσθιο είναι μία έκταση εμβαδού 105,00 τ.μ., η οποία περιλαμβάνει το χώρο που βρίσκεται το βαγόνι και το χώρο έμπροσθεν της μηχανής και του βαγονιού του τραίνου (όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα) και η οποία βρίσκεται μέσα στο πάρκο της παιδικής χαράς που περικλείεται από τις οδούς, Εθνικής Αντιστάσεως, Β. Οικονομίδου, Τάσσου Σεχιώτη και Παπαρηγοπούλου, (έναντι Πλατείας Άρεως) στη Δ.Κ. Τρίπολης, στην οποία έχει τοποθετηθεί ένα βαγόνι τραίνου και θα χρησιμεύσει ως επαγγελματική στέγη κατηγορίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείο, καφέ κλπ).
2. Η μίσθωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα είναι διάρκειας τεσσάρων ετών (4). Τα στοιχεία του συμφωνητικού μίσθωσης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών, εντός 30 ημερών από την υπογραφή του.
3. Το μίσθωμα είναι πληρωτέο την 1η εκάστου μισθωτικού μηνός, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης ή σε Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης που θα δοθεί στον μισθωτή από την Ταμειακή Υπηρεσία.
4. Ελάχιστος όρος προσφοράς για τη μίσθωση του αναφερομένου χώρου, ορίζονται τα διακόσια πενήντα ΕΥΡΩ (250,00 €) μηνιαίως. H διαφορά, μεταξύ των προσφερόμενων ποσών κατά την ώρα της δημοπρασίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €).
5. Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για τέσσερα (4) έτη. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό 4% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου. Σε περίπτωση που η μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα Νοεμβρίου που προηγείται από τον μήνα αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), είναι μεγαλύτερη του 5%, τότε η αναπροσαρμογή του μισθώματος θα γίνεται κατά το ποσοστό αυτής της μεταβολής.
6. Όποιος έχει την πρόθεση να διαγωνισθεί κατά την δημοπρασία, πρέπει, για να γίνει δεκτός σ’ αυτή, να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, λόγω εγγυοδοσίας, για τη συμμετοχή του, γραμμάτιο παρακαταθήκης, χρηματικού ποσού ίσου με το 5% του ελάχιστου όρου προσφοράς, υπολογιζόμενο για ολόκληρη τη μισθωτική περίοδο, ή ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα (Ποσό εγγύησης 600,00€). Μετά το πέρας του διαγωνισμού, θα επιστραφούν οι εγγυητικές συμμετοχής, πλην αυτής του πλειοδοτούντος, που θα κρατηθεί μέχρι της υπογραφής της σύμβασης. Επιπλέον, ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί μισθωτής, είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή, για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου συμβολαίου.
7. Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί μισθωτής, οφείλει να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσα σε οχτώ (8) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, χρηματική εγγύηση ίση προς ΔΥΟ (2) μηνιαία μισθώματα, ή να προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας αναγνωρισμένης στην Ελλάδα. Η εγγύηση αυτή θα είναι άτοκη και θα αυξάνεται οσάκις αναπροσαρμόζεται το μίσθωμα, ώστε να είναι πάντοτε ίση προς ΔΥΟ (2) μηνιαία μισθώματα. Η εγγύηση αυτή, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Τρίπολης, εάν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλομένη σε υπαιτιότητα του μισθωτή. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Τρίπολης και σε περίπτωση που κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο, παραμείνει αυτός οφειλέτης οποιασδήποτε οφειλής του από τη μίσθωση.
8. Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασμού άλλου, οφείλει να το δηλώσει ευθύς κατά την έναρξη της δημοπρασίας και να παρουσιάσει το νόμιμο προς τούτο πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό.
9. Αυτός που θα αναδειχθεί μισθωτής, οφείλει να προσέλθει με τον εγγυητή του, μέσα σε δέκα (10) ημέρες, για να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο που θα συνταχθεί.
10. Σε περίπτωση, που αυτός που θα αναδειχθεί μισθωτής, αθετήσει την υποχρέωση του για την υπογραφή των συμφωνητικών μίσθωσης εντός της παραπάνω προθεσμίας ή αν παραλείψει να καταθέσει την εγγύηση που αναγράφεται στον όρο επτά (7) αυτής της διακήρυξης, ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, τον οποίο βαρύνει κάθε επί έλαττον διαφορά του μισθώματος, η οποία εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων». Η επί πλέον διαφορά που θα προκύψει κατά τον αναπλειστηριασμό παραμένει προς όφελος του Δήμου Τρίπολης.
11. Η πρώτη δόση του μισθώματος πρέπει απαραίτητα να προκαταβληθεί. Σ’ αυτήν συμψηφίζεται η κατά τον όρο 6 εγγύηση, η οποία καταπίπτει υπέρ του Δήμου Τρίπολης, εάν ο πλειοδότης με τον εγγυητή του αρνηθούν να υπογράψουν τα πρακτικά της δημοπρασίας.
12. Ο μισθωτής, δεν απαλλάσσεται από την πληρωμή του ενοικίου, αν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου Τρίπολης.
13. Ο μισθωτής, δεν έχει δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση.
14. Ο Δήμος Τρίπολης, δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ενοικιαζόμενο ακίνητο, ούτε υποχρεώνεται από τον λόγο αυτό στην επιστροφή ή στην μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.
15. Η συμμετοχή στον πλειστηριασμό προϋποθέτει:
a. ότι ο ενδιαφερόμενος επισκέφτηκε το υπό εκμίσθωση ακίνητο και έχει πλήρη γνώση της καταστάσεως στην οποία αυτό ευρίσκεται και
b. ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσης διακηρύξεως, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
16. Ο μισθωτής, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν μπορεί να επιφέρει ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να ενεργήσει σε αυτό μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική του σύσταση, ούτε να το χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγκριση του Δήμου Τρίπολης.
17. Ο μισθωτής θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της φύλαξης του χώρου της Παιδικής Χαράς και θα φροντίζει για την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών αποχωρητηρίων που βρίσκονται στο πάρκο.
18. Ο μισθωτής, οφείλει να φροντίσει για την διατήρηση της κατοχής του μισθίου και να αποκρούει κάθε καταπάτησή του, έχοντας όλες τις αγωγές του εκμισθωτή.
19. Ο εκμισθωτής, ήτοι ο Δήμος Τρίπολης, δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από τον μισθωτή περιέρχεται στην κυριότητά του Δήμου Τρίπολης μετά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή, ο οποίος δεν δικαιούται να αφαιρέσει τα οικοδομικά υλικά.
20. Ο Δήμος Τρίπολης επιφυλάσσεται να δώσει στον μισθωτή δικαίωμα ολικής ή μερικής υπομισθώσεως του μισθίου ή οποιασδήποτε παραχώρησης της χρήσης του, με αντάλλαγμα ή χωρίς. Σε περίπτωση που ήθελε εγκριθεί η υπομίσθωση, ο μισθωτής μετά του εγγυητού του δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντι στον Δήμο Τρίπολης με την διακήρυξη της δημοπρασίας και την υπογραφή του αρχικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να ανακοινώνει στον Δήμο Τρίπολης τη σύνταξη του συμβολαίου της υπομίσθωσης υποβάλλοντας συγχρόνως και αντίγραφο αυτού θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
21. Σιωπηρή αναμίσθωση δε χωρεί, ούτε ισχύει παράταση κατά τις διατάξεις τυχόν ενοικιοστασίου ή κάποιου άλλου Νόμου. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραιτηθεί με το μισθωτήριο συμβόλαιο από κάθε προστασία των νόμων για ενοικιοστάσιο, ή από οποιαδήποτε παράταση της μίσθωσης, ή από άλλες προστατευτικές των μισθωτών διατάξεις, που θα ισχύουν κατά τον χρόνο της σύναψης της μίσθωσης, ή που θα εκδοθούν στο μέλλον, κατά τη διάρκεια της.
22. Τον μισθωτή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για υδροληψία, φωτισμό, δημοτικά τέλη κάθε μορφής, καθώς και δαπάνες κάθε μορφής για τη συντήρηση του ενοικιαζόμενου. Οι δαπάνες για επισκευές ακόμη και για τις ίδιες τις αναγκαίες, βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή. Επίσης τον μισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες για την θέρμανση, τέλη ύδρευσης ή άλλου ισοδυνάμου τέλους ή φόρου που τυχόν θα θεσπισθούν, τα έξοδα σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος.
23. Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή, αυτός υποχρεώνεται να παραδώσει αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση. Αλλιώς θα αποβληθεί βιαίως και θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Δήμο Τρίπολης ποσό ίσο προς το 1/10 του καταβαλλομένου, κατά τη λήξη ή διάλυση της μίσθωσης, μηνιαίου μισθώματος, για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, από την ημέρα της λήξης της μίσθωσης ή της διάλυσης της.
24. Ο μισθωτής, είναι υποχρεωμένος από την ημέρα της προκήρυξης της νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση ή εκποίηση του μισθίου, να δέχεται όσους επιθυμούν να εξετάσουν το μίσθιο.
25. Ο εγγυητής, είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με τον μισθωτή, για όλες τις υποχρεώσεις του, στερούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και της διαιρέσεως.
26. Ο μισθωτής θα αποβάλλεται από το μίσθιο βιαίως, κατά την ειδική διαδικασία «περί αποδόσεως μισθίου» του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόσο για τυχόν καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος όσο και για παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου, που όλους θα τους συνομολογήσει υποχρεωτικά ως ουσιώδεις.
27. Κάθε παράβαση των όρων αυτής της διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς, συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγύησης του όρου 7 αυτής της διακήρυξης και την καταβολή στον Δήμο Τρίπολης από τον μισθωτή και τον εγγυητή του αποζημίωσης που καθορίζεται με την δικαστική οδό.
28. Η κατά τον όρο 7 χρηματική εγγύηση, επιστρέφεται ατόκως στον μισθωτή, μετά τη λήξη της μίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση του ενοικίου και την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του μισθωτή που απορρέουν από την μίσθωση.
29. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Τρίπολης στη Διεύθυνση Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, την 6η του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών 11.15 π.μ.
Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 12.00 το μεσημέρι
Στην περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Η δημοπρασία θα είναι φανερή πλειοδοτική, ενώπιον της κατά Νόμο Επιτροπής.
30. Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας απόκειται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης.
31. Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη.
32. Τα κηρύκεια δικαιώματα, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου, βαρύνουν μονομερώς αυτόν που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης.-

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας στη Διεύθυνση Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, τηλ. 2713 600459.

- Advertisment -hit-media.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Στις Βρυξέλλες για το EUTeens4Green ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός

Με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού, πραγματοποιήθηκε...

Ο Δήμος Κορινθίων ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Δήμος Κορινθίων ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων, PARIS 2024, την Πέμπτη, 25 Απρίλιου 2024 και ώρα 20:00 στοv Φλοίσβο Κορίνθου.       Πρόκειται για μια σπουδαία στιγμή́ για την ιστορία και τον πολιτισμό́ της περιοχής μας καθώς μετά από 20 χρόνια η Ολυμπιακή Φλόγα επιστρέφει στην Κόρινθο.  Εξίσου σημαντικό είναι
00:03:23

Η Ελευθερία Τσαγκίρη από την Τρίπολη και ο Senzu κυκλοφόρησαν νέο τραγούδι (vid)

Η Ελευθερία Τσαγκίρη από την Τρίπολη και ο Senzu,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο