ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕξετάσεις για την πιστοποίηση προσόντων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων

Εξετάσεις για την πιστοποίηση προσόντων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνεται η έναρξη θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την πιστοποίηση προσόντων των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Το έτος 2013 εξεδόθη η ΚΥΑ 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ), η οποία καθόρισε: α) τις απαιτήσεις για την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών, β) την διάρκεια, τον τρόπο και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, γ) τον τρόπο και τις αναγκαίες υποδομές για την διενέργεια των εξετάσεων, δ) την εξεταστέα ύλη, ε) τον τρόπο παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και στ)  τον τύπο και το περιεχόμενο των εκδιδομένων αδειών για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Οι άδειες για την χορήγηση των οποίων απαιτείται επιτυχής εξέταση είναι:

α) Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού

β) Άδεια εργοδηγού ψυκτικού.

γ) Πιστοποιητικά των κατηγοριών  I και II.

Αναγκαία και υποχρεωτική υποδομή για την διενέργεια των εξετάσεων ήταν η εξεύρεση κατάλληλου εργαστηρίου που να πληροί τις προδιαγραφές της ανωτέρω ΚΥΑ. Τέτοιο εργαστήριο έγινε κατορθωτό να εξευρεθεί μόνο στην Καλαμάτα από όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου και συγκεκριμένα αυτό που στεγάζεται στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο και το οποίο μας παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας και την  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την διενέργεια του πρακτικού μέρους των εξετάσεων.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι στις εξετάσεις θα συμμετέχουν υποψήφιοι από όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου και μπορούν πλέον να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου διαμονής τους.

Η διαδικασία των εξετάσεων σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, έχει ως εξής:

  1. Υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους στο Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας για τον τύπο του αιτούμενου πιστοποιητικού, συνοδευόμενες από τα σχετικά παράβολα.
  2. Διεξαγωγή θεωρητικών εξετάσεων μία φορά κάθε μήνα, σε εξεταστικό κέντρο στην Τρίπολη.
  3. Διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων, (για τους επιτυχόντες στην θεωρητική δοκιμασία), δύο φορές κάθε μήνα, κατά τις απογευματινές ώρες στο εργαστήριο ψυκτικών στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Καλαμάτας.
  4. Μετά την  επιτυχή εξέταση στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος εκδίδεται από την υπηρεσία μας σχετική βεβαίωση, η οποία προσκομίζεται στον ΕΟΠΠΕΠ για την έκδοση της πιστοποίησης.

Η ύλη για την θεωρητική και πρακτική δοκιμασία εξειδικεύεται στην ΚΥΑ 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ), την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται πριν από τις εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Μεσσηνίας στα τηλέφωνα 2721361535 και 2721365540.

Μετάβαση στο περιεχόμενο