ΑρχικήΠανεπιστήμιο ΠελοποννήσουΔιεθνής Διάκριση για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διεθνής Διάκριση για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αποτελεί διεθνούς επιπέδου διάκριση η ανάθεση και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet (Jean Monnet Centre of Excellence/ JMCE).

Για την περίοδο 2016-19 εγκρίθηκαν μόνο 19 προτάσεις που υποβλήθηκαν από πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Ασίας και του Καναδά. Είναι το μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο το οποίο αναδέχεται ένα τέτοιο Κέντρο για την κρίσιμη περίοδο 2016-19.

Η πρόταση προετοιμάστηκε από μέλη ΔΕΠ των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το JCME συνεχίζει την επιτυχία των δύο εδρών Jean Monnet (2012-2015), κάτοχοι των οποίων ήταν οι καθηγητές κκ. Π. Λιαργκόβας και Α. Χουλιάρας.

Το JCME έχει ως στόχο τη δημιουργία εστιών αριστείας για τη διάχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων σχετικά με ζητήματα της ΕΕ και στο πεδίο των Ευρωπαϊκών Σπουδών εν γένει. Περιλαμβάνει δράσεις διδασκαλίας και έρευνας από υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό με διαφορετική ερευνητική ειδίκευση, οι οποίες απευθύνονται τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Αποσκοπεί, ακόμη, στη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία, καθώς και στην συνέργεια με φορείς λήψης αποφάσεων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στο επίκεντρο των ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων μας έχει τεθεί η επίδραση των διαρθρωτικών πόρων προερχόμενων από την ΕΕ στη λειτουργία των δομών διακυβέρνησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο είτε έχει μελετηθεί αποσπασματικά σύμφωνα με τις επιμέρους προγραμματικές περιόδους, είτε αποκλειστικά υπό το πρίσμα της απορροφητικότητας των διαθέσιμων πόρων.

Με δι-επιστημονική προσέγγιση το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet θα διερευνήσει διαφορετικές προγραμματικές περιόδους, θα επιλέξει ειδικότερα πεδία δημόσιων πολιτικών και θα επιχειρήσει να προσδιορίσει και να εξηγήσει τις αλλαγές στους τρόπους διακυβέρνησης επεκτείνοντας το ενδιαφέρον στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο με την ανάπτυξη σημαντικών προτάσεων πολιτικής, οι οποίες ενδεχομένως να συμβάλλουν στη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Ακαδημαϊκός Συντονιστής του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet: Καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας

Μετάβαση στο περιεχόμενο