ΑρχικήΜΕΣΣΗΝΙΑΔήμος ΤριφυλίαςΠαρεμβάσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Τριφυλίας για την προσαρμογή τους στο...

Παρεμβάσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Τριφυλίας για την προσαρμογή τους στο νέο Θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης

Ο φορέας κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης & αθλητισμού, του Δήμου Τριφυλίας, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Παρεμβάσεις σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας για την προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου Θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017».

Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου σύμβασης:
Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα έχουν να κάνουν κυρίως με οικοδομικές εργασίες για την προσαρμογή των παιδικών σταθμών της Κυπαρισσίας και των Φιλιατρών στο ΠΔ99/2017. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 212.590,0 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 171.443,55 € ΦΠΑ: 41146,45 €). Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 1/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 4/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

Εγγύηση συμμετοχής:
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.428,87ευρώ.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών:
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά.

Χρόνος ισχύος των προσφορών:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο