ΑρχικήΜΕΣΣΗΝΙΑΔήμος ΤριφυλίαςΚατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε...

Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες

Ο Δήμος Τριφυλίας, προχωρά στη Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής, για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, σε σχολικές μονάδες.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 19/10/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα έργα κατηγορίας οικοδομικών.

Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.322,31 ευρώ.

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο