Υπέρ της επαναλειτουργίας προαστιακού σιδηροδρόμου τάχθηκε ο Παν. Νίκας

Αυγούστου 13, 2014
Η ά­ρι­στη συ­νερ­γα­σί­α με­τα­ξύ ΓΑΙ­Α­Ο­ΣΕ και Δή­μου Κα­λα­μά­τας κα­τα­δεί­χθη­κε κα­τά τη ση­με­ρι­νή ε­πί­σκε­ψη του Προ­έ­δρου και Δι­ευ­θύ­νον­τος Συμ­βού­λου της ΓΑΙ­Α­Ο­ΣΕ Α­θα­νά­σιου Σχί­ζα στο Δη­μαρ­χεί­ο Κα­λα­μά­τας και τη συ­νάν­τη­σή του με το Δή­μαρ­χο Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα. 

Ο κ. Νί­κας ε­ξέ­φρα­σε ευ­χα­ρι­στί­ες προς τον κ. Σχί­ζα για τη δι­α­χρο­νι­κά κα­λή συ­νερ­γα­σί­α, ε­πι­ση­μαί­νον­τας πως «α­πο­δε­δειγ­μέ­να εί­ναι φί­λος της πό­λης και του Δή­μου, κα­θώς έ­δω­σε λύ­σεις σε χρό­νια προ­βλή­μα­τα σχέ­σε­ων με­τα­ξύ Ο­ΣΕ και Δή­μου». Τό­νι­σε α­κό­μη πως, με­τα­ξύ άλ­λων, ο Δή­μος ε­πι­δι­ώ­κει να α­να­λά­βει και το κτή­ριο του κεν­τρι­κού σταθ­μού Κα­λα­μά­τας και να πα­ρέμ­βει ε­κεί, α­να­δει­κνύ­ον­τας έ­να κτή­ριο εμ­βλη­μα­τι­κό και ι­στο­ρι­κά συν­δε­δε­μέ­νο με την πό­λη.

Ο Δή­μος Κα­λα­μά­τας ε­πι­θυ­μεί να βρί­σκε­ται το κτή­ριο αυ­τό σε ά­ρι­στη κα­τά­στα­ση, συν­τη­ρη­μέ­νο και κα­θα­ρό και θα το πα­ρα­δώ­σει στο σι­δη­ρο­δρο­μι­κό φο­ρέ­α ευ­θύς ως λει­τουρ­γή­σει και πά­λι ο σι­δη­ρό­δρο­μος στην πε­ρι­ο­χή μας. «Θέ­λου­με να δι­α­θέ­σου­με το κτή­ριο σε φο­ρείς, οι ο­ποί­οι πρω­τί­στως α­σχο­λούν­ται με το τρέ­νο, κα­θώς και σε πο­λι­τι­στι­κούς φο­ρείς», δι­ευ­κρί­νι­σε ο Π. Νί­κας. Τό­νι­σε, δε, πως το εμ­βλη­μα­τι­κό αυ­τό κτή­ριο «συν­δέ­ε­ται με την ι­στο­ρί­α της πό­λης» και τις μνή­μες των πο­λι­τών.

Μά­λι­στα, ο Δή­μαρ­χος προ­σέ­φε­ρε στον κ. Σχί­ζα έ­να βι­βλί­ο των Γε­νι­κών Αρ­χεί­ων του Κρά­τους / Αρ­χεί­ων Νο­μού Μεσ­ση­νί­ας, έ­να κε­φά­λαι­ο του ο­ποί­ου α­φο­ρά στο σι­δη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό και στην πε­ρι­ο­χή του.

Ο Δή­μαρ­χος τά­χθη­κε υ­πέρ της ε­πα­να­λει­τουρ­γί­ας προ­α­στια­κού σι­δη­ρο­δρό­μου στην πε­ρι­ο­χή μας, ε­πι­ση­μαί­νον­τας ό­τι θα ε­ξυ­πη­ρε­τή­σει τους κα­τοί­κους του Δή­μου Κα­λα­μά­τας που δι­α­μέ­νουν στο Α­σπρό­χω­μα, τη Θου­ρί­α, τον Ά­ρι, το Πλα­τύ, αλ­λά και ό­σους με­τα­κι­νούν­ται προς και α­πό το Νο­σο­κο­μεί­ο και το ΤΕΙ. Στην ε­πα­νε­νερ­γο­ποί­η­ση του προ­α­στια­κού εί­ναι δυ­να­τόν να με­τά­σχουν μέ­σω προ­γραμ­μα­τι­κής συμ­βά­σε­ως ο Δή­μος Κα­λα­μά­τας και άλ­λοι Δή­μοι, ό­πως και η Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου, υ­πό την προ­ϋ­πό­θε­ση εκ­πό­νη­σης σχε­τι­κής με­λέ­της και α­φού υ­πάρ­ξει κο­στο­λό­γη­ση του εγ­χει­ρή­μα­τος.

ΣΕ Α­ΡΙ­ΣΤΗ ΚΑ­ΤΑ­ΣΤΑ­ΣΗ Ο­ΣΑ Ε­ΧΕΙ ΠΑ­ΡΑ­ΧΩ­ΡΗ­ΣΕΙ Η ΓΑΙ­Α­Ο­ΣΕ ΣΤΟ ΔΗ­ΜΟ ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΤΑΣ

Ο Δή­μαρ­χος και ο Πρό­ε­δρος και Δι­ευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος της ΓΑΙ­Α­Ο­ΣΕ εί­χαν την ευ­και­ρί­α να δουν α­πό κον­τά χώ­ρους που η ΓΑΙ­Α­Ο­ΣΕ έ­χει πα­ρα­χω­ρή­σει στο Δή­μο Κα­λα­μά­τας, ό­πως ο χώ­ρος δί­πλα στις σι­δη­ρο­δρο­μι­κές γραμ­μές α­πό την ο­δό Μα­κε­δο­νί­ας μέ­χρι την ο­δό Δη­μο­σθέ­νους. Ε­κεί, ο Δή­μος α­νέ­πτυ­ξε χώ­ρο πρα­σί­νου με γκα­ζόν, ε­νώ κα­τα­σκεύ­α­σε και πο­δη­λα­τό­δρο­μο, α­πο­σπών­τας τη λω­ρί­δα αυ­τή α­πό την ά­ναρ­χη στάθ­μευ­ση ο­χη­μά­των και α­πο­δί­δον­τάς την στους πε­ζούς και τους πο­δη­λά­τες.

Στο Δη­μο­τι­κό Πάρ­κο Σι­δη­ρο­δρό­μων, με­τά την πα­ρα­χώ­ρη­σή του α­πό τη ΓΑΙ­Α­Ο­ΣΕ με χρη­σι­δά­νει­ο α­ό­ρι­στης διά­ρκειας, ο Δή­μος προ­έ­βη φέ­τος σε ε­πέν­δυ­ση ύ­ψους 50.000 έ­ως 70.000 ευ­ρώ, ε­νώ του χρό­νου ε­πι­δι­ώ­κει α­κό­μη με­γα­λύ­τε­ρες πα­ρεμ­βά­σεις. Ο Δή­μαρ­χος έ­δει­ξε το Πάρ­κο στον Πρό­ε­δρο και Δι­ευ­θύ­νον­τα Σύμ­βου­λο της ΓΑΙ­Α­Ο­ΣΕ, το­νί­ζον­τας πως ο Δή­μος Κα­λα­μά­τας ε­πι­θυ­μεί την πα­ρα­χώ­ρη­ση με­ρι­κών α­κό­μη πα­λαι­ών βα­γο­νι­ών, για να τα α­ξι­ο­ποι­ή­σει κα­τάλ­λη­λα. Ο κ. Σχί­ζας εί­χε τη δυ­να­τό­τη­τα να δι­α­σχί­σει το Πάρ­κο, ε­νώ συ­ναν­τή­θη­κε και με με­ρι­κούς α­πό τους ερ­γα­ζό­με­νους που το φρον­τί­ζουν, συγ­χαί­ρον­τας το Δή­μο για τη μέ­ρι­μνά του ώ­στε να υ­πάρ­χει κα­θα­ρι­ό­τη­τα, ευ­τα­ξί­α και πρά­σι­νο σε κα­λή κα­τά­στα­ση.

Ακολούθησε επίσκεψη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Καλαμάτας.

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 25 Μάι

  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Πλ. Αγίου Βασιλείου 39 & Ουάσιγκτον 1

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710222348

 • 25 Μάι

  ΜΕΡΟΛΑ Α. - ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ Μ.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Νοταρά 78

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741025806

 • 25 Μάι

  ΜΕΛΛΟΥ Ο. - ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Τσολακοπούλου 2

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022622

 • 25 Μάι

  ΚΟΥΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΣΠΑΡΤΗ | Αγίου Νίκωνος 98

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731027227

 • 25 Μάι

  ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Αρτέμιδος 103

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00  (Επ.), τηλ.: 2721021460

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia