Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Ελαφονήσου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Δήμαρχος Ελαφονήσου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ». CPV: 37535200-9, 31527200-8.

Εκτιμώμενη αξία: 104.838,00€ προ Φ.Π.Α. (24%)

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές -Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του Υπουργείου Εσωτερικών με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου (έξοδα) 69.7135.01

Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ελαφονήσου

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό: όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης.

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 175824.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ.

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (1%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού χιλίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (1.048,38€).

Χρόνος ισχύος των προσφορών: είναι για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 09/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η Κόρινθος συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής

Στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής ημέρας Μουσικής, ο Δήμος Κορινθίων οργανώνει μουσικές εκδηλώσεις. Ξεχωρίζει η συναυλία με τον σημαντικό συνθέτη και σπουδαίο κιθαρίστα με διεθνή δράση και αποδοχή Αντώνη Μιτζέλο. Την σκηνή θα μοιραστούν μαζί του οι αγαπημένοι στο κοινό Final Act!! Στη συναυλία θα συμμετέχει  & η θρυλική μπάντα της πόλης “Μουσικές Αναδρομές”. Παρασκευή 21

10ο Τουρνουά Μαχητικών Τεχνών Δημητσάνας από τους «Αετούς Γορτυνίας»

Το 10ο Τουρνουά Μαχητικών Τεχνών Δημητσάνας διοργανώνεται το Σάββατο 22...

Στον Κορυδαλλό ο Απόστολος Λύτρας – Προφυλακίστηκε με απόφαση του εισαγγελέα

Στον Κορυδαλλό κρατείται πλέον ο Απόστολος Λύτρας, μετά την απόφαση...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο