Ορισμός νέων αντιδημάρχων περιόδου 1/9/2022 – 31/12/2023 στο Άργος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Δήμος Αργους – Μυκηνών, ανακοινώνει τον ορισμό νέων αντιδημάρχων, περιόδου 1/9/2022 – 31/12/2023.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», [ΦΕΚ 87Α΄], ως ισχύουν, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2. Την υπ. αριθ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 [ΦΕΚ 40Α΄/29.2.2012], «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν.4046/2012», ως ισχύουν.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν.3852/2010, ως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.4647/2019, [ΦΕΚ 204Α΄/16.12.2019], αναφορικά με τον ορισμό άμμισθων Αντιδημάρχων,
6. Τον ΟΕΥ του Δήμου μας, ΦΕΚ Β΄3022/1.9.2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Αθανασόπουλο Ιωάννη, Κρίγγο Δημήτριο, Μαρλαγούτσο Πέτρο, Οικονόμου Θεόδωρο, Πετσέλη Χρήστο, Σαρρή Γεώργιο, Σπανού Σπυριδούλα, Τάγκαλη Βασίλειο και Σχοινοχωρίτη Παναγιώτη, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Άργους Μυκηνών με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 1.9.2022 μέχρι και 31.12.2023 και μεταβιβάζει σε αυτούς τις αρμοδιότητες:

1ον Στον κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ

• Λειτουργίας του Γραφείου Αλιείας του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
• Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Βορίδη.
• Περιφερειακός υπεύθυνος για τους πρώην Δήμους Νέας Κίου, Λέρνας και Κοινότητας Αχλαδοκάμπου.

2ον Στον κ. ΚΡΙΓΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

• Λειτουργίας της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου πλην του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
• Έκδοσης οικοδομικών αδειών.
• Πολεοδομικών εφαρμογών.
• Ελέγχου κατασκευών – αυθαιρέτων – βεβαίωσης και είσπραξης πολεοδομικών προστίμων.
• Χωροταξικού σχεδιασμού Δήμου Άργους Μυκηνών.
• Υλοποίησης και εφαρμογής Σχεδίου Πόλης Άργους.
• Σχεδίων Πόλης – ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικών Ενοτήτων.
• Κτηματολογίου.
• Εποπτείας λειτουργίας Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων.
• Εποπτείας καθαριστριών σχολείων.
• Τέλεσης πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του κ. Δημάρχου.
• Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Άργους.

3ον Στον κ. ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟ ΠΕΤΡΟ

• Λειτουργίας και κίνησης μηχανημάτων έργου.
• Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου πλην αυτών της καθαριότητας.
• Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων γενικών καθηκόντων

4ον Στον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ

• Λειτουργίας Δημοτικού Φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του.
• Λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
• Λειτουργίας των Γραφείων α) φυτικής παραγωγής, β) ζωϊκής παραγωγής και γ) Γεωργικής Ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
• Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Λυρκείας και την πρώην Κοινότητα Αλέας.

5ον Στον κ. ΠΕΤΣΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟ

• Λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
• Διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχημάτων καθαριότητας.
• Σχεδιασμού, συντονισμού και εποπτείας καθαριότητας και ανακύκλωσης.
• Υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων.
• Υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.
• Θεμάτων περιβάλλοντος.
• Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στην καθαριότητα.
• Εποπτείας Δημοτικών χώρων – βλάβες και συντονισμός αποκατάσταση αυτών.
• Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Μυκηνών.

6ον Στον κ. ΣΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ

• Λειτουργίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού και Τουρισμού.
• Λειτουργίας Δ/νσης Παιδικών Σταθμών.
• Υποδοχής αιτημάτων πολιτών, εποπτείας λειτουργίας πενταψήφιου αριθμού αναφοράς βλαβών και ενημέρωσης αντιδημάρχων για την επίλυση αυτών.
• Ανάπτυξης και λειτουργίας κατασκηνώσεων.
• Συμβουλίου Νέων.
• Συνεργασίας με εθελοντικές ομάδες πολιτών.
• Λειτουργίας του τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
• Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών.
• Διαχείρισης θεμάτων κληρονομιάς Κολιαλέξη και κληροδοτημάτων.

7ον Στην κα. ΣΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

• Λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών.
• Λειτουργίας Δ/νσης Διοίκησης, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
• Εποπτείας ανθρώπινου δυναμικού.
• Υπηρεσιών τεχνολογίας και πληροφορικής.
• Λειτουργίας Δ/νσης Αρχείου.
• Θεμάτων διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

8ον Στον κ. ΤΑΓΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

• Συντήρησης, Λειτουργίας και Ανάπτυξης παιδικών χαρών.
• Λειτουργίας του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.
• Συντήρησης πρασίνου και κήπων.
• Διαχείρισης – οργάνωσης, καθημερινής εποπτείας των εργαζομένων στο πράσινο.
• Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άργους.
• Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικών Γηπέδων.
• Εποπτείας λειτουργίας Δημοτικών τουριστικών μονάδων.

9ον ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

• Λειτουργίας Δ/νσης ΚΕΠ.
• Λειτουργίας των Γραφείων α) Εισφορών – Τελών – Φόρων, β) Δημοτικής Περιουσίας και Δανείων και γ) Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
• Εποπτεία λειτουργίας Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Β. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκαβούνο Νικόλαο ως εξής:
• Λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου.
• Μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα.

Γ. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο κ. Δελογιάννη Γεώργιο ως εξής:
• Λειτουργίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Δ. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δελή Νικόλαο ως εξής:
• Εποπτεία, παρακολούθηση και συντονισμό των δράσεων του Δημοτικού Κοινωνικού Γυμναστηρίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

Ε. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ρέσκο Μάριο ως εξής:
• Περιφερειακός υπεύθυνος για τον πρώην Δήμο Κουτσοποδίου.

ΣΤ. Αναθέτει αρμοδιότητες στο δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Γιαννακόπουλο ως εξής:
• Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.
• Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας.
• Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη.
• Κοινωνική Πρόνοια.
• Διοικητική Εξυπηρέτηση ΑμΕΑ.
• Εποπτεία διενέργειας και οργάνωσης σίτισης απόρων.
• Ανάπτυξη πάσης φύσεως Κοινωνικών Δράσεων του δήμου.

Ζ. Τον κ. Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιδήμαρχος κ. Κρίγγος Δημήτριος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Κρίγγου Δημήτριου, την αρμοδιότητα αυτή, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Πετσέλης Χρήστος.

Η. Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αθανασόπουλος Ιωάννης και Τάγκαλης Βασίλειος, θα είναι άμμισθοι.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην Κορινθία

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών,...

Πανελλαδικές 2024: Στις 29 Μαΐου κλείνουν και τα Γυμνάσια – Τι ισχύει με τις ευρωεκλογές

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι μαθητές για τη λήξη...

Καιρός: Γενικά αίθριος με αυξημένη θερμοκρασία

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται ο καιρός για σήμερα, (Παρασκευή...

Oδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Η χώρα χρειάζεται μια δυνατή αξιωματική αντιπολίτευση

Βασικά σημεία από τη συνέντευξή του Oδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στην...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο