Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (ΔΑΚ) Τρίπολης, αποτελούμενο από ενιαίο χώρο διαστάσεων 8m x 9m, ήτοι 72m2, που βρίσκεται στη ανατολική πλευρά των αθλητικών χώρων και παρά την κεντρική είσοδο και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον ως κυλικείο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10η Μαΐου 2016, ημέρα

Τρίτη και ώρα 12:00μ στα γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης, που βρίσκονται επι των οδών Εθνικής Αντίστασης και Παπαρρηγοπούλου (κτίριο του Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης).

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των πεντακοσίων (500,00)€ για κάθε μήνα του πρώτου μισθωτικού έτους, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου. Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημέρα υπογραφής του συμφωνητικού. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ορίου πρώτης προσφοράς,υπολογιζόμενο για ολόκληρη την πρώτη μισθωτική περίοδο.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει εκτός των άλλων:

-Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της δημοπρασίας.
-Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης ότι δεν οφείλει από οποιαδήποτε αιτία προς το ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης ή το Δήμο Τρίπολης.

Πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης, οδός Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου ή στο τηλ 2710-233351 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia