Διακήρυξη για την ενοικίαση του ξενοδοχείου "ΠΑΡΝΩΝ" Αγιος Πέτρος Κυνουρίας ν. Αρκαδίας

Μαΐου 14, 2017
Διακήρυξη για την ενοικίαση του ξενοδοχείου "ΠΑΡΝΩΝ" Αγιος Πέτρος Κυνουρίας  ν. Αρκαδίας  (ΒΡΑΒΕΙΟ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ)

Ο Σύλλογος Αγιοπετριτών Αττικής, με την επωνυμία  "ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ" , όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διαθέτει προς ενοικίαση ένα  Ξενοδοχείο με την επωνυμία "ΠΑΡΝΩΝ", ευρισκόμενο  στην κοινότητα ΑΓΙΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ν. Αρκαδίας και συγκεκριμένα επιφανείας χιλίων εκατό (1.100) τετραγωνικών μέτρων, αποτελούμενο από είκοσι δύο (22) δωμάτια, έκαστο των οποίων διαθέτει το κυρίως υπνοδωμάτιο και σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο λουτρό, δύο (2) σουίτες, αποτελούμενες από σαλόνι, κυρίως υπνοδωμάτιο και λουτρό, αίθουσα καφετέριας και εστιατορίου επιφανείας εκατό πενήντα (150,00) τετραγωνικών μέτρων, χώρο κουζίνας και χώρο υποδοχής (reception) στον οποίο υπάρχει διαθέσιμη επιφάνεια εβδομήντα (70,00) τετραγωνικών μέτρων που λειτουργεί ως σαλόνι και καφετέρια. Περαιτέρω κάθε δωμάτιο διαθέτει εντοιχισμένη ιματιοθήκη (ντουλάπα), δύο μονά κρεβάτια, δύο κομοδίνα, έπιπλο τουαλέτας με καθρέπτη και σκαμπό, θήκη για βαλίτσες και ένα τραπέζι με δύο καρέκλες εξωτερικού χώρου για τον εξώστη (βεράντα). Κάθε  δωμάτιο διαθέτει επίσης αυτόνομη θέρμανση, ζεστό νερό με κεντρική παροχή (boiler), έγχρωμη τηλεόραση, ψυγείο (minibar), ως και πλήρη ιματισμό, ήτοι  μετά πλήρους ξενοδοχειακού εξοπλισμού και λοιπών εγκαταστάσεων.

Για το λόγο αυτό προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να ενοικιάσει το ξενοδοχείο του Συλλόγου , να εκδηλώσει ενδιαφέρον με την υποβολή φακέλου με την προσφορά του:

1. Τιμή  εκκίνησης για το  ετήσιο  καθαρό μίσθωμα  είναι  το  ποσό  των 22.000,00 € , καταβλητέο μηνιαίως , εκ ποσού  1.833,00 ευρώ , πλέον χαρτοσήμου  με ετήσια αναπροσαρμογή του δείκτη του ετήσιου πληθωρισμού όχι όμως κατώτερη του 2% το οποίο θα καταβάλλεται τις πρώτες 5 ημέρες του μήνα και η καταβολή του δεν θα αναστέλλεται από κανένα λόγο ή αιτία, ούτε ανώτερης βίας π.χ. σεισμού ούτε από την εποχιακή λειτουργία του μισθίου.

2.   Ελάχιστη χρονική διάρκεια μίσθωσης είναι  τα επτά (7) έτη με δυνατότητα παράτασης.

3. Καταβολή  εγγύησης  ποσού 22.000,00 ευρώ , με την υπογραφή  του  συμβολαίου .

4. Ο υποψήφιος μισθωτής πέραν του μηνιαίου μισθώματος θα καταβάλει επιπλέον τα τέλη χαρτοσήμου 3,6% ή όσο κάθε φορά είναι ορισμένο ή οποιοδήποτε άλλο τέλος σχετικό με την καταβολή μηνιαίου μισθώματος.

5. Ο εκμισθωτής δεν θα υποχρεούται να προβεί σε καμία δαπάνη στο μίσθιο καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Ο υποψήφιος μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος να συντηρεί , επισκευάζει και να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ανακαίνισή του. Οιαδήποτε ανακαίνιση  γίνει στο  μίσθιο, ή διαφοροποίηση  σε αυτό  με τεχνικά  χαρακτηριστικά θα λαμβάνει  τη σύμφωνη  γνώμη  του  οικείου  Δ.Σ του  Συλλόγου.

6.  Ο υποψήφιος μισθωτής θα αναλάβει την υποχρέωση της ασφαλιστικής κάλυψης του μισθίου, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων κατά παντός κινδύνου, αλλά και από κάθε τυχηρό γεγονός ή ανωτέρα βία καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης για ποσό τουλάχιστον όση και η αντικειμενική αξία του ξενοδοχείου, με τη νομική μορφή που θα καταγραφεί στο μισθωτήριο συμφωνητικό.

7.  Ο υποψήφιος μισθωτής δεν θα έχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης του μισθίου ακινήτου είτε ολικής, είτε μερικής, ούτε παραχώρησης της χρήσης του σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν αυτή επιχειρηθεί, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή που θα χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως ξενοδοχειακή επιχείρηση, απαγορευμένης ρητά κάθε άλλης χρήσης, με το δικαίωμα εκμετάλλευσης εστιατορίου  και  καφετέριας σε αυτοτελή ανάπτυξη.

9. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης ο μισθωτής θα παραδίδει το μίσθιο ξενοδοχείο με όλο τον υπάρχοντα εξοπλισμό, καθώς και όλες τις εγκαταστάσεις κινητές και ακίνητες έτοιμο προς λειτουργία.

10. Ο υποψήφιος μισθωτής θα πληρώσει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα της μισθωτήριας σύμβασης συν αμοιβή δικηγόρου του Συλλόγου  κλπ. έξοδα.

11. Ο υποψήφιος μισθωτής θα υποχρεούται να παραχωρήσει στο Σύλλογο , χώρο στο ισόγειο του ξενοδοχείου σε εμφανές σημείο για την διαφήμιση των πιθανών προϊόντων του ή  διαφημιστικών του  καθώς και  προθήκη με την ιστορία του  Συλλόγου.

12. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μισθωτής για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και εγγυητική επιστολή Τραπέζης ποσού 3.000,00 €. Η εγγυητική επιστολή θα καταπέσει υπέρ του  Συλλόγου , ως ποινική ρήτρα σε βάρος εκείνου που ενώ θα προκριθεί ως μισθωτής θα αρνηθεί να υπογράψει τη μισθωτική σύμβαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την διενέργεια του δημοπρασίας.

13.  Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μισθωτής οφείλει να υποβάλει στο φάκελο της προσφοράς του οποιοδήποτε κατά την κρίση του έγγραφο ή στοιχείο αποδεικτικά της οικονομικής του φερεγγυότητας.

14. Η πρόθεση του κάθε υποψήφιου μισθωτή να προσλάβει το μόνιμο προσωπικό που εργαζόταν μέχρι σήμερα στο ξενοδοχείο θα εκτιμηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου  , θετικά κατά την επιλογή και την πρόθεση αυτή θα πρέπει να αναφέρει γραπτά στο φάκελο της προσφοράς τους.

15. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα αναγράφει στη προσφορά του, ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού να προτείνει και ειδικότερους όρους πάντα μέσα στα πλαίσια της διακήρυξης που δεν μπορούν να εξαντληθούν στο κείμενό της.

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα ελεγχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου , που είναι το αρμόδιο όργανο να προκρίνει κατά την κρίση του τον μισθωτή, τόσο το προσφερόμενο μίσθωμα, όσο και τις λοιπές εγγυήσεις και στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψήφιου μισθωτή.

Ο φάκελος πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του Συλλόγου ,  στη Δ/νση  : Κάνιγγος αρ. 12, την  28/05/2017 και ώρα 12.00μμ. και  θα ανοιχθούν παρουσία των συμμετεχόντων.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συλλόγου , στα τηλέφωνα 210 2446973  και στον πρόεδρο του συλλόγου  κο Γεώργιο ΠΑΙΝΕΣΗ.τηλ.6944430426.

 

Αθήνα 10/05/2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΝΕΣΗΣ

Προσθήκη σχολίου

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 19 Σεπ

  ΦΡΑΓΚΟΥ Β. - ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Εθνικής Αντιστάσεως 1

  08:30 - 08:30 (Επ.), τηλ.: 2710222285

 • 19 Σεπ

  ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Γ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Τρικούπη Χαριλάου & Ικονίου

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752027160

 • 19 Σεπ

  ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΔΑΝΑΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Εθν. Ανεξαρτησίας & Πυλαρινού

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741024246

 • 19 Σεπ

  ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Ιατροπούλου 12Α

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721020752

 • 19 Σεπ

  ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΑ Α. - ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.

  ΣΠΑΡΤΗ | Γκορτσολόγου 78

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731021155

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia