Ιανουαρίου 17, 2021

Ανάθεση Υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου έτους 2018 από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ

Ιουνίου 29, 2020

Ανάθεση Υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου έτους 2018 από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Β. Κυνουρίαςπρόκειται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου του έτους 2018, ενδεικτικού Προϋπολογισμού 5.000,0 ευρώ σύνολο, οικονομικού έτους 2020 που θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6100.006 «Αμοιβές ορκωτών λογιστών». Το είδος και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Ενδεικτικού Προϋπολογισμού που ακολουθεί.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της παρούσας  είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2018 της Δ.Ε.Υ.Α. Β. Κυνουρίας από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές τον οποίον επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1069/1980 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4483/2017.

Τα τελικά παραδοτέα αφορούν την προβλεπόμενη -από τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα- Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2018 που θα συνταχθούν από την Δ.Ε.Υ.Α. Β.Κυνουρίας καθώς και η αναλυτική έκθεση ελέγχου η οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό , παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις τυχόν αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέμα, αμφότερα υπογεγραμμένα από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν το διαχειριστικό έλεγχο.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς, σύμφωνα με :

 • Τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Β. Κυνουρίας (ΦΕΚ 5102Β/31-12-2019)
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Β. Κυνουρίας ((υπ. Αριθμ. 226552,ΦΕΚ 3584Β/11-10-2017))
 • Το άρθρο 6 του Ν. 1069/1980.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4441/2016.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ.171/87.
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • Το άρθρο 18 του Ν. 1069/1980
 • Το άρθρο 7 του Ν. 4483/2017
 • Την ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 03/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ. περί έγκρισης Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.Β.Κ. έτους 2020.
 • ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Υποβολή σφραγισμένου φακέλου στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Β. Κυνουρίας σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δ/νση: Άστρος Κυνουρίας, Τηλ. 2755024181-3, ΦΑΞ 2755024181.

Ο φάκελος εξωτερικά θα αναγράφει αναλυτικά όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη  «Προσφορά για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΔΕΥΑ Β. Κυνουρίας του έτους 2018». Κάθε ενδιαφερόμενος που λαμβάνει μέρος στην παρούσα Πρόσκληση οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού:

 1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου καθώς και των δύο (2) αναπληρωματικών.
 2. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σε έλεγχο τουλάχιστον δέκα (10)

Δ.Ε.Υ.Α., της εταιρείας ή της προτεινόμενης τετραμελούς ομάδας ελέγχου. 

 1. Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας  να είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001/2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 27001/2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) ή άλλων ισοδύναμων πιστοποιήσεων.
 2. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας ή επί συμπράξεως φυσικών προσώπων, ενός εκ των φυσικών προσώπων, ότι ουδέποτε κηρύχθηκαν έκπτωτοι ή παύτηκαν από έργο του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, το οποίο είχαν αναλάβει να εκτελέσουν.
 3. Οικονομική προσφορά.

Οι  προσφορές  θα  κατατεθούν  στο  Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Β. Κυνουρίας μέσα  σε  καλά  σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

 • Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 • Ο τίτλος της προμήθειας καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.
 • Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό,

φάξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.).

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα :

Α. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής

Β. Σε κλειστό υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό μέρος του. Οι οικονομικές προσφορές θα συνταχθούν- στο  «Έντυπο  Οικονομικής  Προσφοράς»  το  οποίο  επισυνάπτεται  στην  παρούσα Πρόσκληση.  Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.

 • Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές.
 • Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να μονογράφονται από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Ειδικά στην οικονομική προσφορά θα υπογράφονται και θα σφραγίζονται (στο περιθώριο κάθε σελίδας) με την σφραγίδα του προσφέροντος όλες οι σελίδες που την απαρτίζουν.

 • ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Παρασκευή 03η του μηνός Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00μ.μ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της παρούσας μελέτης ή της προσφοράς.
 • ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Β. Κυνουρίας, Άστρος Κυνουρίας, Τ.Κ 22001τηλ 2755024181-3 ΦΑΞ 2755024181.
 • ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση σχετικών τιμολογίων και μετά από την προσκόμιση των νόμιμών δικαιολογητικών. Η προσφερόμενη έκπτωση επί της ενδεικτικής τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού θα είναι σταθερή και αμετάβλητη και θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας χωρίς να υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.
 • ΤΡΟΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: Η παρούσα μελέτη: 1) αναρτάται στο πίνακα ανακοινώσεων Δ.Ε.Υ.Α. Β. Κυνουρίας, 2) αναρτάται στο πίνακα ανακοινώσεων Δήμου Β. Κυνουρίας, 3) αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Β. Κυνουρίας.

Δ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΑΠΑΝΗ

Υπηρεσίες Ορκωτών ελεγκτών λογιστών Δ.Ε.Υ.Α Βόρειας Κυνουρίας για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2018  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

4.032,25 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 24%

967,74 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.000,0 €

CPV: 79212100-4

Για την Δ.Ε.Υ.Α. Β. Κυνουρίας

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της                                                                   

Δ.Ε.Υ.Α. Β. Κυνουρίας

                       

                       

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia