Μεσσηνία | Ειδήσεις από τη Μεσσηνία
Ένα μεγάλο έργο πολιτισμικής ανάδειξης ξεκινά στον δήμο Πύλου-Νέστορος και συγκεκριμένα στην Δημοτική Ενότητα Πύλου, καθώς την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 υπογράφτηκε η σύμβαση «Αποκατάστασης και Ανάδειξης του Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πύλου».
Ο Δήμαρχος Μεσσήνης Στάθης Αναστασόπουλος συμμετέχει σήμερα σε ημερίδα που διοργανώνει η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα: «Διαχείριση / Ενεργειακή Εκμετάλλευση Αποβλήτων στην Ελλάδα». Η ημερίδα λαμβάνει χώρα στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Θανάσης Πετράκος, μαζί με άλλους 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν 2 ερωτήσεις σχετικά με α) την αποζημίωση έναρξης παραχώρησης που καταβλήθηκε στον παραχωρησιούχο της Ολυμπίας Οδού και β) την απόφαση για αποζημιώσεις στους υπόλοιπους μεγάλους οδικούς άξονες της χώρας.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου Γιώργος Διδασκάλου, με απόφασή του, προκήρυξε εκλογές, την 9η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και από 08.00 έως 17.00, για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού στα…
Η ά­ρι­στη συ­νερ­γα­σί­α με­τα­ξύ ΓΑΙ­Α­Ο­ΣΕ και Δή­μου Κα­λα­μά­τας κα­τα­δεί­χθη­κε κα­τά τη ση­με­ρι­νή ε­πί­σκε­ψη του Προ­έ­δρου και Δι­ευ­θύ­νον­τος Συμ­βού­λου της ΓΑΙ­Α­Ο­ΣΕ Α­θα­νά­σιου Σχί­ζα στο Δη­μαρ­χεί­ο Κα­λα­μά­τας και τη συ­νάν­τη­σή του με το Δή­μαρ­χο Πα­να­γι­ώ­τη Νί­κα. 
Σε δη­μό­σια δι­α­βού­λευ­ση τέ­θη­κε σή­με­ρα Πα­ρα­σκευ­ή 8 Αυ­γού­στου η Ει­δι­κή Πε­ρι­βαλ­λον­τι­κή Με­λέ­τη (ΕΠΜ) και το συ­νημ­μέ­νο σε αυ­τήν σχέ­διο Προ­ε­δρι­κού Δι­α­τάγ­μα­τος για την προ­στα­σί­α των χερ­σαί­ων και θα­λάσ­σι­ων πε­ρι­ο­χών «G­R­2­3­3­0­0­05: Θί­νες και πα­ρα­λια­κό Δά­σος Ζα­χά­ρως, Στρο­φυ­λιά, Κα­κό­βα­τος», «G­R­2­3­3­0­0­08: Θα­λάσ­σια πε­ρι­ο­χή…

Την ά­με­ση έ­ναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας προ­α­στια­κού σι­δη­ρο­δρό­μου στην Μεσ­ση­νί­α ζη­τούν με ε­ρώ­τη­ση οι­υ κα­τέ­θε­σαν οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος και Ευ­γε­νί­α Ου­ζου­νί­δου προς τον Υ­πουρ­γό Υ­πο­δο­μών, Με­τα­φο­ρών & Δι­κτύ­ων.

Ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Γιά­ννης Αρ­γυ­ρά­κης ε­πι­σκέ­φθη­κε χθες τα γρα­φεί­α της Δι­εύ­θυν­σης Α­γρο­τι­κής Οι­κο­νο­μί­ας και Κτη­νι­α­τρι­κής Τρι­φυ­λί­ας και ε­νη­με­ρώ­θη­κε α­πό τον Δι­ευ­θυν­τή Αν­τώ­νη Πα­ρα­σκευ­ό­που­λο για την πο­ρεί­α των δι­α­φό­ρων προ­γραμ­μά­των που υ­λο­ποι­ούν­ται στην πε­ρι­ο­χή (σχέ­δια βελ­τί­ω­σης, νέ­οι γε­ωρ­γοί, βι­ο­λο­γι­κή γε­ωρ­γί­α, βι­ο­λο­γι­κή κτη­νο­τρο­φί­α κ.α.) και για τις ε­ξα­γω­γές α­γρο­τι­κών προ­ϊ­όν­των.

Στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 το πρωί, μεταξύ των ωρών 11.30 και 12.00, θα διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαφημιστικής προβολής σε χώρους του Αερολιμένα. Κριτήριο του διαγωνισμού, ο…
Ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος, κ. Δημήτριος Καφαντάρης, δέχτηκε την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, στο Δημαρχείο της Πύλου, τους μαθητές της Πρώτης Τάξης του Γυμνασίου Πύλου, και την υπεύθυνη καθηγήτρια τους κ. Σταυρούλα Γεωργιοπούλου, στο πλαίσιο της εργασίας τους με θέμα…

logofootermedia