Δήμος Μεσσήνης

Τα εγ­καί­νια του νέ­ου Πε­ρι­φε­ρεια­κού Ι­α­τρεί­ου Δι­α­βο­λι­τσί­ου που πλέ­ον στε­γά­ζε­ται στο πα­λιό Δη­μαρ­χεί­ο του Δή­μου Αν­δα­νί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τη Τε­τάρ­τη 9 Α­πρι­λί­ου στις 11:00π.μ.
Συ­ναν­τή­θη­κε σή­με­ρα ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος με τον Ει­δι­κό Γραμ­μα­τέ­α του Υ­πουρ­γεί­ου Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων Δη­μή­τριο Ι­α­τρί­δη ό­που και συ­ζη­τή­θη­καν θέ­μα­τα αρ­μο­δι­ό­τη­τάς του.
Ο Δή­μαρ­χος Μεσ­σή­νης Στά­θης Α­να­στα­σό­που­λος ε­πι­σκέ­φτη­κε σή­με­ρα το Υ­πουρ­γεί­ο Ε­σω­τε­ρι­κών ό­που και κα­τέ­θε­σε Υ­πό­μνη­μα Ζη­μι­ών σε βα­σι­κές υ­πο­δο­μές του Δή­μου, σε κα­τοι­κί­ες και ε­πι­χει­ρή­σεις κα­θώς και σε καλ­λι­έρ­γει­ες – α­γρο­τι­κή πα­ρα­γω­γή ,που προ­κλή­θη­καν α­πό τις έν­το­νες βρο­χο­πτώ­σεις της 2ας, 3ης,…
Σελίδα 4 από 4

logofootermedia