• 07 Δεκ

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Καλαβρύτων 11Β

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710222625

 • 07 Δεκ

  ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ Μ.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Νοταρά 78

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741025806

 • 07 Δεκ

  ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ Ν.- ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ Ν.

  ΣΠΑΡΤΗ | Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 112

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731025041

 • 07 Δεκ

  ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Βαρβάκη 6

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2752022165

 • 07 Δεκ

  ΛΑΓΓΗΣ Α. - ΦΑΣΟΥΛΗ Κ.

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Φάρων 166

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721082404

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 20.000€

Ιανουαρίου 29, 2015
Ανάθεση για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 20.000€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σας γνωρίζουμε ότι, με βάση την υπ' αριθ. 2512/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται να αναθέσει την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 20.000€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για το σκοπό αυτό. Κατόπιν αυτού καλούνται τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στο γραφείο 12, 1ος όροφος, 28ης Οκτωβρίου 29, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλέφωνο 2713-611619, καθημερινά από 29.01.2015, ημέρα
Πέμπτη έως 05.02.2015, ημέρα Πέμπτη και ώρες 9.00-13.30, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, όπως τα χαρακτηριστικά αυτής αναφέρονται στο Παράρτημα Α'.
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά:

1)Βεβαίωση έναρξης εργασιών, όπου θα αναφέρονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κωδικούς δραστηριότητας συναφείς με το αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η μη ύπαρξη τέτοιων κωδικών δραστηριότητας, αποτελεί αιτία απόρριψης φακέλου.
2)Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του συμμετέχοντος από την οποία θα προκύπτει ότι:
αναλαμβάνει να παρέχει την απομαγνητοφώνηση, στοιχειοθέτηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αναφέρεται στο Παράρτημα Α' για το οποίο κάνει προσφορά.

θα τηρούνται οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α'.


Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά τρίμηνο από τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντός εννέα (9) ημερών από την επιστροφή του χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων της Περιφέρειας Αρκαδίας υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:
1.Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής.
2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.


Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις:
Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,1%,
Χαρτόσημο 2% επί της ανωτέρω κράτησης, ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%.


Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με βάση το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Β'.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια στο Τμήμα Προμηθειών (γραφείο 12, 1ος όροφος, 28ης Οκτωβρίου 29, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100). Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για την σχετική ημερομηνία και ώρα από την Υπηρεσία μας.


Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 30 Ιανουαρίου 2015 %15:%Ιαν

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia