Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Νοεμβρίου 20, 2015
Ενημερωτικό δελτίο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Από εδώ και στο εξής οι Διαμεσολαβούντες θα πρέπει να συμπληρώνουν 75 ώρες εκπαίδευσης ανά 5 χρόνια, ισομερώς κατανεμημένες ανά έτος.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3350/12/12/14, επικυρώνεται νομοθετικά και εποπτικά η επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
Από εδώ και στο εξής οι Διαμεσολαβούντες θα πρέπει να συμπληρώνουν 75 ώρες εκπαίδευσης ανά 5 χρόνια, ισομερώς κατανεμημένες ανά έτος.

Κάθε υπόχρεος σύμφωνα με τη σχετική ΠΕΕ συγκεντρώνει τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ώρες παρακολούθησης σεμιναρίων σε διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού γνώσεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/2013, και έκτοτε τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ώρες για κάθε επόμενη πενταετία. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για τους κατόχους πιστοποιητικών γνώσεων και τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο βάσει του άρθρου 5 του π.δ. 190/2006, ως έναρξη της πρώτης πενταετίας του προηγούμενου εδαφίου νοείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

Το ελάχιστο σύνολο των εβδομήντα πέντε (75) ωρών παρακολούθησης σεμιναρίων κατανέμεται κατά το δυνατόν ισομερώς εντός των ετών της αντίστοιχης πενταετίας, και καλύπτονται κατά το δυνατόν ισομερώς οι τομείς της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας.

Οι τομείς στους οποίους αφορά η (επαν)εκπαίδευση είναι οι ακόλουθοι:

(α) Τομέας Α: Προϊόντα τα οποία ο εκπαιδευόμενος προωθεί στην αγορά, τα αμιγώς ιδιωτικοασφαλιστικής φύσεως χαρακτηριστικά τους και οι φορολογικές, κοινωνικοασφαλιστικές, επενδυτικές και άλλες προεκτάσεις τους για τον ασφαλιζόμενο-καταναλωτή,
(β) Τομέας Β: Θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς, οι επελθούσες ή επικείμενες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι υποχρεώσεις ενημέρωσης του ασφαλιζόμενου-καταναλωτή, η εξυπηρέτηση του πελάτη σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, διαφάνεια, σύγκρουση συμφερόντων, γνώσεις για την προστασία του πελάτη και όλων των μερών μιας συναλλαγής από απάτη, κανόνες δεοντολογίας, πρόληψη της επαγγελματικής ευθύνης, χειρισμός αιτιάσεων ασφαλισμένων-καταναλωτών, θέματα ευρύτερου νομικού πλαισίου όπως, ενδεικτικά, για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, καθώς και για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και
(γ) Τομέας Γ: Ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την αποτελεσματική επικοινωνία, προ- και ενδο-συμβατικά, με τον πελάτη και την εξυπηρέτησή του, αναγνώριση του προφίλ (κινδύνου) του πελάτη και αξιολόγηση των καταναλωτικών του αναγκών, μέθοδοι και τεχνικές πωλήσεων, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, γενικές και ειδικές γνώσεις επί χρηματοοικονομικών θεμάτων. Η επανεκπαίδευση θα γίνεται μέσω σεμιναρίων με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονική παρακολούθηση (e-learning, distance learning, video-link) και θα ολοκληρώνεται με την διεξαγωγή "τεστ κατανόησης" (εξετάσεις).

Υποχρεώσεις των (Αντ)Ασφαλιστικών Εταιρειών προς διεξαγωγή των σεμιναρίων

1. Οι Εταιρείες, οι οποίες συνεργάζονται είτε με (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές βάσει συμβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας είτε με τους κατ’ άρθρο 2 παρ. 7 του π.δ. 190/2006 συνδεδεμένους (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αναλαμβάνουν οι ίδιες να διεξάγουν τα σεμινάρια των εν λόγω συνεργατών τους υποχρεωτικά για τον τομέα της περίπτωσης (α), και προαιρετικά για τους τομείς των περιπτώσεων (β) και (γ), της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας, και να χορηγούν σε αυτούς τη βεβαίωση περαίωσης της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου:
2. Οι Εταιρείες δύνανται να παρέχουν την αντίστοιχη (επαν)εκπαίδευση και στους (αντ)ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με τους οποίους διατηρούν ανεξάρτητη συνεργασία.

Συμπερασματικά:
Με βάση τα ανωτέρω, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας – ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ότι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να λάβουν βεβαίωση επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης. Όσοι έχουν λάβει πιστοποιητικό γνώσεων πριν την έναρξη ισχύος της ΠΕΕ, ήτοι πριν τις 12/12/2014, η πενταετία μετράει από αυτήν την ημερομηνία. Για όσους έλαβαν πιστοποιητικό γνώσεων μετά τις 12/12/2014, η πενταετία μετράει από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού γνώσεων.

Η επανεκπαίδευση – επαναπιστοποίηση συνίσταται σε 75 ώρες ισομερώς κατά το δυνατόν κατανεμημένες ανά έτος και τομέα, ήτοι 5 ώρες ανά έτος ανά τομέα, συνολικά 15 ώρες ανά έτος.

Συνεπώς, όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα πρέπει μέχρι τέλος του 2015 να έχουν ολοκληρώσει 15 ώρες επανεκπαίδευσης, 5 ώρες ανά τομέα.

Οι βεβαιώσεις επανεκπαίδευσης πενταετίας θα είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή και για τη διατήρηση της εγγραφής του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Τελευταία τροποποίηση στις 20 Νοεμβρίου 2015 %14:%Νοε

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 19 Μάι

  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗΣ Π.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | 28ης Οκτωβρίου 14

  08:30 - 08:30 (Επ.), τηλ.: 2710238588

 • 19 Μάι

  ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Ψαρών 18

  08:00-14:00 &17:00-08:00 (Επ.) τηλ.:  2721086245

 • 19 Μάι

  ΜΕΛΛΟΥ Ο. - ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Τσολακοπούλου 2

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022622

 • 19 Μάι

  ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Παπανδρέου Γεωργίου 45

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2741076210

 • 19 Μάι

  ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  ΣΠΑΡΤΗ | Αγίου Νίκωνος 47

  08:00-08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731023575

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia