Προκήρυξη Πρόσληψης Καθαριστριών

Αυγούστου 05, 2015
Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας πρόκειται να προσλάβει τρεις (3) καθαρίστριες.

(3) καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό των κάτωθι Σχολικών Μονάδων:

1) Γυμνάσιο Άστρους,

2) Γενικό Λύκειο Άστρους και

3) ΕΠΑΛ Άστρους.

Έργο των προσλαμβανομένων θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων των παραπάνω σχολικών μονάδων.

Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 01-09-2015 έως 30-06-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 17/08/2015 έως και τις 24/08/2015 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 09:00 μέχρι και τις 14:00 στην υπάλληλο που ασκεί την διοικητική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής, κα Δεληγιάννη Νεκταρία που βρίσκεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας .
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικό εντοποιότητας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα.
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.
Χρονικό ανεργίας ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος είναι άνεργος κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 5 Αυγούστου 2015 %14:%Αυγ

logofootermedia