Με 19 θέματα συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Τρίπολης.

Απριλίου 08, 2016
Σας καλούμε την 13η Απριλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

1. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του Τμήματος συνεργείων του Δήμου»

2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος συνεργείων του Δήμου»

3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια δομικών υλικών»

4. Περί έγκρισης 7ου Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 2014»

5. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει έφεση στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου κατά της υπ’ αριθ. 64/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεως, όποτε αυτή ορισθεί ή σε οποιαδήποτε ύστερα από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης

6. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να καταθέσει αίτηση αναστολής στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρίπολης κατά της υπ’ αριθ. 64/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της ή σε οποιαδήποτε ύστερα από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης

7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 10-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 873 και Αρ. Πιν. 118) αγωγής των Δημόπουλου Αποστόλου κ.λ.π. κατά του Δήμου Τρίπολης

8. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Τριμελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 10-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 760 και Αρ. Πιν. 35) προσφυγής της «Τσόπελας Ιωάννης &Σία Ο.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης και της υπ’ αριθ. 231/2014 απόφασης Δημάρχου Τρίπολης.

9. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 10-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 877 και Αρ. Πιν. 120) προσφυγής της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.

10. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 10-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 875 και Αρ. Πιν. 119) αίτησης αναστολής της «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.

11. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 13277/6-4-2016 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κοκκίνη Ηλία, σχετικά με την ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης φορολογικής ενημερότητας καθώς και του ποσοστού παρακράτησης μέρους της οφειλής ενός φορολογούμενου σε περίπτωση που έχει ρυθμιζόμενες οφειλές.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Δ.Κ. Τρίπολης»

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Κατασκευή και τοποθέτηση περίφραξης της διαδρομής των φιλάθλων στο κλειστό γυμναστήριο του Δ.Α.Κ. Τρίπολης»

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση με απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή- Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Λίμνης»

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Εκθέσεις φωτοερμηνείας για έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος και προσδιορισμός πλάτους κοινόχρηστων χώρων- δρόμων»

16. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το από 17 Μαρτίου 2010 ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου, από τον πρώην Δήμο Τεγέας και για τις ενέργειες που πρέπει να προβεί ο Δήμος Τρίπολης

17. Συντήρηση πρώην Δημοτικού καταστήματος – ΚΑΠΗ στην Τ.Κ. Κερασίτσας Δ.Ε. Τεγέας

18. Επισκευή στέγης στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Ψηλής Βρύσης Δ.Ε. Τεγέας

19. Διάνοιξη τάφρων Δ.Ε. Τρίπολης

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia