Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου τρίπολης με 58 θέματα.

Φεβρουαρίου 22, 2016
Σας καλούμε την 23η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες ανυψωτικής ικανότητας( γερανού) για τα υπ. Αρ. κυκλ. ΚΗΙ 7650, ΚΗΙ 7631, ΚΗΗ 6262, ΜΕ 122236, οχήματα του Δήμου.

2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια ελαστικών λεπιδιών για την Συντήρηση-επισκευή μηχανήματος Δήμου Τρίπολης.

3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την επισκευή σαρώθρου αυτοκινήτου Δήμου Τρίπολης.

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την Συντήρηση-επισκευή του ΚΗΙ 7565 φορτηγού αυτοκινήτου Δήμου Τρίπολης.

5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την Συντήρηση-επισκευή του ΜΕ 50112 φορτηγού αυτοκινήτου Δήμου Τρίπολης.

6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την Συντήρηση-επισκευή του ΚΗΟ 9893 φορτηγού αυτοκινήτου Δήμου Τρίπολης.

7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τους ίππους Δήμου Τρίπολης.

8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εντύπου για την προώθηση του μήλου ΠΟΠ Τριπόλεως Ντελίσιους Πιλαφά.

9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εντύπου τουριστικής προβολής του Δήμου Τρίπολης.

10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών: «Φιλοτέχνηση προσωπογραφιών πρώην Δημάρχων Δήμου Τρίπολης».

11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας: «Προώθηση και στοίβαγμα όγκου απορριμμάτων στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης, εναπόθεσης και πλήρωσης σάκων και μεταφόρτωσης ΑΣΑ Δήμου Τρίπολης».

12. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία: «Προμήθεια, μετατροπή και παραμετροποίηση της εφαρμογής εισφορά γης σε χρήμα».

13. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την : «Προμήθεια πινακίδων για το κτίριο του Δημαρχείου».

14. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την : «Προμήθεια σημαιών».

15. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την : «Προμήθεια κλειδαριών και σιτών σε πόρτες και παράθυρα της κατασκήνωσης Δήμου Τρίπολης».

16. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία: «Συντήρηση – Υποστήριξη των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης».

17. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την « Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων».

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού σύμφωνα με την αρ. 41/2016 ΑΔΣ.

19. Αμοιβή συμβολαιογράφου για την αποδοχή της κληρονομιάς Χρήστου Θανόπουλου.

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κουνέλη Βασιλείου, για παράστασή του σε έξι αυτεπάγγελτες αναβολές στο ΣτΕ της υπόθεσης, Αίτησης ακύρωσης της υπ’ αριθ. 5430/28-12-2009 απόφ. Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου σχετικά με την έγκριση Περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας Ν. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε..

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κολιόπουλου Δημητρίου, που είχε ορισθεί με την 912/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για παράσταση πολιτικής αγωγής σύμφωνα με την 833/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης.

22. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 363/2005 οικοδομική άδεια.

23. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του Ν. 3068/2002 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στη συζήτηση ενώπιον αυτού στις 5-4-2016 της και εναντίον του αίτησης της Βασιλικής Κατοχιανού.

24. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμαρχο Τρίπολης κ. Παυλή Δημήτριο ενώπιον του Πταισματοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού την 9-3-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη. (Κλητ. Θέσπισμα Β.Μ. :80/15).

25. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 9-3-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της με αρ. κατάθεσης 194/2015 αγωγής των Κόκκορη Στέλλας – Παναγιώτας κ.λ.π. κατά του Δήμου Τρίπολης.

26. Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κολιόπουλου Δημητρίου σχετικά με την υπ’ αριθ. 53/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης για την υπόθεση της «Κ.ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ –Θ. ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ Ο.Ε.».

27. Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Αγγελοπούλου Ειρήνης σχετικά με την υπ’ αριθ. 421/2015 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου για την υπόθεση της Λάγγα Βασιλικής.

28. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την : «Προμήθεια ξυλείας για αποκατάσταση ξύλινου εξοπλισμού στο Δήμο».

29. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την : «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για το Δήμο Τρίπολης».

30. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία : «Επισκευή ρυθμιστή φωτεινών σηματοδοτών στην Δ.Κ. Τρίπολης.

31. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία : «Εγγραφές και σύνταξη απογραφής τέλους χρήσης – Σύνταξη ισολογισμού κ.λ.π. οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015.

32. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία : «Τήρηση του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) στο Δήμο Τρίπολης για το έτος 2016.

33. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια εσωτερικών χωρισμάτων με αλουμίνιο στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Τεγέας.

34. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης.

35. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν έξοδα δημοσίων σχέσεων Δημάρχου.

36. Ψήφιση και έγκριση διάθεσης πιστώσεων εκκαθαρισμένων δαπανών προηγουμένων οικονομικών ετών Δήμου Τρίπολης (Β΄ Συγκεντρωτική Κατάσταση).

37. Περί έγκρισης ή μη αναχρηματοδότησης δανείων του Δήμου Τρίπολης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

38. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 68/1-2-2016 απόφαση Ο.Ε.

39. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την συνεχιζόμενη εργασία αποκατάστασης κατεστραμμένων ιστών σε οδούς της πόλης.

40. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αυτοκόλλητων για τα οχήματα της πολιτικής προστασίας.

41. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία: « Πλύσιμο οχημάτων & μηχανημάτων που εδρεύουν στην Δημοτική ενότητα Τρίπολης».

42. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: « Διαμόρφωση εισόδου Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Νεστάνης».

43. Ψήφιση πίστωσης εξόδων αμοιβής δικηγόρου.

44. Δαπάνες εκτέλεσης δικαστικής απόφασης.

45. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Ενοικίαση – τοποθέτηση- καθαρισμός φορητών χημικών τουαλετών».

46. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων προμηθειών έτους 2016.

47. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κλιματιστικού για το Κοινοτικό Γραφείο ΤΚ Βλαχοκερασιάς.

48. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

49. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

50. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

51. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

52. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

53. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

54. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

55. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

56. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

57. Αποδοχή δωρεάς της πατρικής οικίας του ποιητή Νικολάου Γκάτσου.

58. Αποδοχή δωρεάς οικίας κληρονόμων οικογένειας Γεωργίου Γκάτσου.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 05 Ιουλ

  ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Σούτσου Αλεξάνδρου 2Β

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710230667

 • 05 Ιουλ

  ΜΕΡΟΛΑ Α. - ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ Μ.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Νοταρά 78

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741025806

 • 05 Ιουλ

  ΑΡΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

  ΣΠΑΡΤΗ | Κλεομβρότου 13

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731081271

 • 05 Ιουλ

  ΓΟΥΡΔΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Μητροπέτροβα 6

  08:00-14:00 17:30-08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721020931

 • 05 Ιουλ

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. - ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Πότη 1 & Ασκληπιού

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752027615

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia