Εγγραφή νηπίων στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης

Μαϊος 12, 2020
Οι εγγραφές στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για το σχολικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από 11/5/2020 έως 01/06/2020.

Δικαιολογητικά εγγραφής :

Αίτηση εγγραφής ( χορηγείται από τη Δομή)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού .
Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4( ετήσιος πίνακας προσωπικού )
Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι
Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ( στην οποία να αναφέρονται και τυχόν αλλεργίες) , καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού .
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του. ( χορηγείται από τη Δομή )
Για την επανεγγραφή και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση , απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών

Υποβολή αιτήσεων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ( Δ/νση : Λυκαίου & Κράννη) από τις 09:00- 13:30

Πληροφορίες : Τηλ. 2791025406

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia