Μεσσηνία | Ειδήσεις από τη Μεσσηνία

Την ά­με­ση έ­ναρ­ξη λει­τουρ­γί­ας προ­α­στια­κού σι­δη­ρο­δρό­μου στην Μεσ­ση­νί­α ζη­τούν με ε­ρώ­τη­ση οι­υ κα­τέ­θε­σαν οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος και Ευ­γε­νί­α Ου­ζου­νί­δου προς τον Υ­πουρ­γό Υ­πο­δο­μών, Με­τα­φο­ρών & Δι­κτύ­ων.

Ο Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Γιά­ννης Αρ­γυ­ρά­κης ε­πι­σκέ­φθη­κε χθες τα γρα­φεί­α της Δι­εύ­θυν­σης Α­γρο­τι­κής Οι­κο­νο­μί­ας και Κτη­νι­α­τρι­κής Τρι­φυ­λί­ας και ε­νη­με­ρώ­θη­κε α­πό τον Δι­ευ­θυν­τή Αν­τώ­νη Πα­ρα­σκευ­ό­που­λο για την πο­ρεί­α των δι­α­φό­ρων προ­γραμ­μά­των που υ­λο­ποι­ούν­ται στην πε­ρι­ο­χή (σχέ­δια βελ­τί­ω­σης, νέ­οι γε­ωρ­γοί, βι­ο­λο­γι­κή γε­ωρ­γί­α, βι­ο­λο­γι­κή κτη­νο­τρο­φί­α κ.α.) και για τις ε­ξα­γω­γές α­γρο­τι­κών προ­ϊ­όν­των.

Στον Κρατικό Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 το πρωί, μεταξύ των ωρών 11.30 και 12.00, θα διενεργηθεί δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαφημιστικής προβολής σε χώρους του Αερολιμένα. Κριτήριο του διαγωνισμού, ο…
Ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος, κ. Δημήτριος Καφαντάρης, δέχτηκε την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014, στο Δημαρχείο της Πύλου, τους μαθητές της Πρώτης Τάξης του Γυμνασίου Πύλου, και την υπεύθυνη καθηγήτρια τους κ. Σταυρούλα Γεωργιοπούλου, στο πλαίσιο της εργασίας τους με θέμα…
Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε σε αίθουσα του Ινστιτούτου «Νέστωρ» (Παλαιό Γυμνάσιο Πύλου), στις 9 Απριλίου 2014, η ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος σε συνεργασία με το Σύλλογο Κυριών Πύλου, με τίτλο: «Η χαρμολύπη στη Θρησκευτική Λαογραφία», υπότιτλος «Το πένθος του…
Αντιπροσωπεία του διεθνούς πολιτιστικού οργανισμού Interkulturεπισκέφθηκε σήμερα το Δημαρχείο και συναντήθηκε με το Δήμαρχο, με αντικείμενο την προετοιμασία της διεθνούς χορωδιακής συνάντησης που θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα μεταξύ 14 και 18 Οκτωβρίου 2015. Στη συνάντηση, στην οποία παρευρέθη και η Γραμματέας…
Κατά το διάστημα από 31 Μαΐου έως 8 Ιουνίου θα διεξαχθεί η 3η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Καλαμάτας, που θα δώσει την ευκαιρία σε όσους την επισκεφθούν να θαυμάσουν και να αγοράσουν ανοιξιάτικα λουλούδια σε πανδαισία χρωματισμών, καθώς και φυτά, να…
Για τρί­τη φο­ρά φέ­τος, φι­λο­ξε­νή­θη­κε στην Ελ­λά­δα το «Let’s Do It Greece», η με­γα­λύ­τε­ρη και πιο τα­χέ­ως α­να­πτυσ­σό­με­νη ε­θε­λον­τι­κή καμ­πά­νια κα­θα­ρι­σμού σε παγ­κό­σμια κλί­μα­κα, στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χε δυ­να­μι­κά και ο Δή­μος Δυ­τι­κής Μά­νης.
Τα εγ­καί­νια του νέ­ου Πε­ρι­φε­ρεια­κού Ι­α­τρεί­ου Δι­α­βο­λι­τσί­ου που πλέ­ον στε­γά­ζε­ται στο πα­λιό Δη­μαρ­χεί­ο του Δή­μου Αν­δα­νί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν τη Τε­τάρ­τη 9 Α­πρι­λί­ου στις 11:00π.μ.
Η κατασκευή πεζοδρόμου – ποδηλατοδρόμου δίπλα στις γραμμές του ΟΣΕ, στην Καλαμάτα, προχωρεί με καλούς ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή, αρμόδιο συνεργείο έχει εγκαταστήσει τους ξυλοτύπους, για να ακολουθήσει η σκυροδέτηση στο τμήμα βορείως της οδού Μακεδονίας.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia