ΑρχικήΚΟΡΙΝΘΙΑΔήμος ΣικυωνίωνΑπόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

Στο Κιάτο, στις 14 Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, συνήλθε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων, Αλεξάνδρα Παπανδριανού, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022» πρότεινε να συζητηθεί κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ομόφωνα αποδέχθηκαν να συζητηθεί το θέμα αυτό κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά από προφορική εντολή του Δημάρχου, παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022, ως ακολούθως:

Εντάσσουμε νέο έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 417.000,00€, με ΦΠΑ 24%, αριθ. μελ. 13/2021.

Η πίστωση του ανωτέρω έργου προέρχεται κατά το ποσό των 178.235,00€ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του έργου και κατά το ποσό των 238.765,00€ από ιδίους πόρους, σύμφωνα με την 327/2021 Α.Ο.Ε.

Το έργο κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να δημιουργηθούν και/ή να αναβαθμιστούν παιδικές χαρές σε Κοινότητες του Δήμου όπως επίσης να γίνει ανάπλαση σε κοινόχρηστους χώρους και αύλειους χώρους σχολείων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την ως άνω εισήγηση σε συνδυασμό με διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα:

  1. Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Εγκρίνει την παρακάτω τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 ως εξής:
    Εντάσσουμε νέο έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 417.000,00€, με ΦΠΑ 24%, αριθ. μελ. 13/2021.

Η πίστωση του ανωτέρω έργου προέρχεται κατά το ποσό των 178.235,00€ από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του έργου και κατά το ποσό των 238.765,00€ από ιδίους πόρους, σύμφωνα με την 327/2021 Α.Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος Σικυωνίων

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Μετάβαση στο περιεχόμενο