Οριοθέτηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου Σύμφωνα Με Το Άρθρο 27 Του Νόμου 4264/2014 Σε Ιδιωτικό Χώρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οριοθέτηση Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου Σύμφωνα Με Το Άρθρο 27 Του Νόμου 4264/2014 Σε Ιδιωτικό Χώρο.

  • μέγεθος γραμμα

Έχοντας υπόψη :


1) τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρο 2 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’). «Υπαίθριο εμπόριο»: η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη 

2) τις διατάξεις της παρ.  παρ. 7 άρθρο 2 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) «Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο»: το υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο, καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά 

3) τις διατάξεις της παρ.  1, άρθρο 26, Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, οι παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές 

4) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014τεύχος Α’).: 

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:     

α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και     

β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.

     Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια (άρθρο 27 Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’). 

5) το με αριθ. πρωτ. 78132/22-07-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού στο οποίο επισημαίνεται το εξής: «…η διοργάνωση εμποροπανηγύρεων σε ιδιωτικούς χώρους, μπορεί να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών των χώρων, οι οποίοι δέχονται να παραχωρήσουν το χώρο τους στο Δήμο, μόνο για την συγκεκριμένη δραστηριότητα και μόνο για όσο χρόνο διαρκεί αυτή…».

6) το υπ’ αριθ. Κ1-826/22.05.2013 έγγραφο του ΥΠ.ΑΝ. ΑΝΤ.ΥΠΟΔ.ΜΕΤ.&ΔΙΚΤ, με το οποίο  επισημαίνονται τα εξής: «…Ευνόητο είναι ότι οι ιδιωτικοί χώροι ανήκουν σε πρόσωπα τα οποία προσφέρουν τους χώρους τους, προκειμένου σε αυτούς να λειτουργήσει υπαίθριο στάσιμο Εμπόριο… Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, όποιος ενδιαφέρεται να παραχωρήσει τον ιδιωτικό του χώρο, προκειμένου σε αυτόν να επιτραπεί η άσκηση του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, οφείλει να ενημερώσει τον οικείο Δήμο, ώστε εν συνεχεία να προσδιορισθεί ως τέτοιος χώρος σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία…».

7) την με αριθμό 474/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας της εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας, η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. πρωτ. 65109/9314/05.10.2015 απόφαση του Γ.Γ. Περιφερείας Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου 

8) την ανάγκη οριοθέτησης του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί η εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας κατά το χρονικό διάστημα από 14-21/8/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

     Ο Δήμος Τρίπολης, προκειμένου να προβεί στην επικαιροποίηση της οριοθέτησης του χώρου όπου θα πραγματοποιηθεί  η εμποροπανήγυρης στην Π. Επισκοπή Τεγέας από 14-21/8/2017 σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4264/2014, καλεί τους ενδιαφερόμενους Δημότες, οι οποίοι προτίθενται να προσφέρουν ιδιωτικό τους χώρο, του οποίου είναι ιδιοκτήτες ή μισθωτές, για την άσκηση υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου «Προετοιμασία – Διοργάνωση και λειτουργία της εμποροπανήγυρης στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας κατά το έτος 2016», να προσέλθουν, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της παρούσας, στη Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, επί της οδού Λαγοπάτη αριθ. 45 και Αταλάντης, στην Δ.Κ. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα αποδεικτικά κυριότητας του χώρου και κάτοψη υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Μηχανικό, στην οποία θα απεικονίζεται ο ακριβής προς παραχώρηση χώρος. Ο παραχωρούμενος χώρος θα πρέπει να ευρίσκεται εντός των ορίων που περιγράφονται στην με αριθμό 474/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει αυτή και έχουν ως κατωτέρω :

 1. Δεξιά της Δημοτικής οδού Σταδίου-Αλέας προς την Επ. Οδό Τρίπολης-Άστρους και συγκεκριμένα από ιδιοκτησία Αθηνάς Αναγνωστοπούλου (σημείο Α) έως ιδιοκτησία Βρούβα, σημείο Β, (συμβολή με δημοτική οδό), σε μήκος 60,00 μ. και βάθος 10,00 μ. από το άκρο της δημοτικής οδού.
 2. Συνέχεια της δημοτικής οδού Σταδίου-Αλέας προς την Επ. Οδό Τρίπολης-Άστρους και συγκεκριμένα από ιδιοκτησία κληρονόμων Αναγνωστόπουλου (συμβολή με δημοτική οδό-σημείο Γ) έως ιδιοκτησία Παπασίνου (συμβολή με επαρχιακή οδό και υποχώρηση 4,00 μ. από το άκρο της-σημείο Δ), σε μήκος 65,50 μ. και βάθος 10,00 μ. από το άκρο της δημοτικής οδού.
 3. Από συμβολή της δημοτικής οδού Σταδίου-Αλέας με την Επ. Οδό Τρίπολης-Άστρους (απέναντι από παλαιό ανεμόμυλο με υποχώρηση 4,00 μ. από το άκρο της Επ. οδού -σημείο Ε) έως όριο ιδιοκτησίας Παρασκευά Κολιόπουλου (είσοδος – έξοδος λεωφορείων-σημείο Ζ), ιδιοκτησίας Τεγεατικού Συνδέσμου σε μήκος 51,20 μ.  
 4. Από όριο ιδιοκτησίας Παρασκευά Κολιόπουλου (είσοδος – έξοδος λεωφορείων-σημείο Ζ) και για μήκος 136,00 μ. δυτικά ως ιδιοκτησία Τεγεατικού Συνδέσμου, σημείο Η.
 5. Από σημείο Η και με κατεύθυνση νότια για μήκος 60.00 μ., έως 10,00 μ. πριν την συμβολή με την δημοτική οδό προς Τ.Κ. Επισκοπής-σημείο Θ, όρια ιδιοκτησίας κλ. Κολιόπουλου.
 6. Από το σημείο Θ, δεξιά της δημοτικής οδού με κατεύθυνση προς Τ.Κ. Επισκοπής σε μήκος 160,00 μ. και βάθος 10,00 μ. (από το άκρο της δημοτικής οδού), καταλαμβάνοντας τις ιδιοκτησίες Τεγεατικού Συνδέσμου, κληρονόμων Κολιόπουλου ως την ιδιοκτησία κληρονόμων Τασσαρά- σημείο Ι. 
 7. Απέναντι από το σημείο Ι, στην συμβολή της δημοτικής οδού με κατεύθυνση προς Τ.Κ. Επισκοπής και του διαδρόμου προς το ψηφιδωτό, σε βάθος 3,00 μ. από το άκρο της δημοτικής οδού-σημείο Κ ως σημείο Λ (συμβολή δημοτικής οδού και οδού προς Ιερό Ναό)  το οποίο ορίζεται σε μήκος 209,00 μ. ανατολικά και παράλληλα της δημοτικής οδού σε βάθος 3,00 μ. από το άκρο της.
 8. Από το σημείο Λ ως την μεταλλική πεζογέφυρα ( σημείο Μ), σε μήκος 41,30 μ. και βάθος 3,00 μ. από το άκρο της οδού προς τον Ιερό Ναό.
 9. Από το σημείο Μ ως το κιγκλίδωμα της περιμέτρου του αρχαίου θεάτρου και στην συνέχεια ως το αρχικό σημείο Α συνολικού μήκους 110,00 μ.
 10. Δεκτές θα γίνονται και οι αιτήσεις ιδιοκτητών-μισθωτών χώρων που εφάπτονται στα ανωτέρω περιγραφόμενα όρια.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Δημήτριος Παυλής

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ευρωεκλογές 2024: Πού ψηφίζω – Βρείτε το εκλογικό σας κέντρο με ένα κλικ

Λιγότερο από ένας μήνας απομένει για τις Ευρωεκλογές του...

Σοβαρό τροχαίο στην Καλαμάτα: Στο νοσοκομείο o διανομέας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ένα τραυματία, σημειώθηκε λίγο μετά...

Λακωνία: Συνελήφθη 46χρονη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς

Συνελήφθη, χθες (16.5.2024) το πρωί, σε τοπική κοινότητα του...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο