ΑρχικήΕΙΔΗΣΕΙΣΕλλάδαΔιευκρινήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών προς τους Δήμους

Διευκρινήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις οφειλών προς τους Δήμους

Δείτε τι αναφέρει ο Δήμος Τρίπολης στην επίσημη σελίδα του…

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/31-07-2017 προβλέπεται ότι οι οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη , μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής  ή μη καταβολής ή ανακριβούς δήλωσης, ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων, κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό(100%).

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως και είκοσι τέσσερις (24) δόσεις με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων, κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό(80%).

γ) αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως και σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό(70%).

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως και εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων, κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),  και

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως και εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό(50%).

2.Στη ρύθμιση αυτή εκτός των άλλων μπορούν να υπαχθούν και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, με τους περιορισμούς της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου.

3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο  εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου. (31-07-2017)

4.Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.

Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20€ (ευρώ).

5.Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

6.Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

7.Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής εάν ο οφειλέτης

α)  δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις  ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών

β)  δεν υποβάλλει στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και του εκκαθαριστικού ΦΠΑ και

γ) έχει υποβάλλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

8.Σημειώνεται ότι η πληρωμή των ανωτέρω μπορεί να γίνει και με τη χρήση (POS).

Ύστερα από τ’ ανωτέρω καλούμε τους οφειλέτες του Δήμου μας να φροντίσουν να υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση στο Δήμο, προκειμένου να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/31-07-2017, το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την ισχύ του Νόμου αυτού.

Ημερομηνία ισχύος του ΝΟΜΟΥ η 31/07/2017.

Μετάβαση στο περιεχόμενο