Επικύρωση του οριστικού – συμπληρωματικού πίνακα κατάταξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την δράση 3.a.ΒΑΑ.1

Αυγούστου 11, 2022
Επικυρώθηκε ο οριστικός / συμπληρωματικός πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων, οι οποίες, υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τη δράση 3.α.ΒΑΑ.1, εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας», της ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020.

«Κάποιοι δικαιώθηκαν, κάποιοι όχι» σημείωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας.

Ο εν λόγω πίνακας, προέκυψε μετά την έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των ενστάσεων, που είχαν κατατεθεί και έχουν καταχωρηθεί σχετικά στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει τις α) εγκεκριμένες προτάσεις προς ενίσχυση (Κατηγορίες Α και Β.1, υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις), β) εγκεκριμένες προτάσεις προς ενίσχυση (Κατηγορία Β2, υπό σύσταση επιχειρήσεων), γ) απορριφθείσες προτάσεις λόγω αρνητικής αξιολόγησης (Κατηγορίες Α). και Β.1, υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) και δ) απορριφθείσες προτάσεις λόγω αρνητικής αξιολόγησης (Κατηγορία Β2, υπό σύσταση επιχειρήσεων).

Η συνολικἠ δημόσια δαπάνη των προτάσεων έγκρισης έρχεται σε 539.873,43 ευρώ για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (κατηγορία Α και Β.1) και 435.305,39 ευρώ, για τις υπό κρίση επιχειρήσεις (κατηγορία Β.2).

Ο οριστικός (συμπληρωματικός πίνακας), μετά από έγκριση της Επιτροπής Ενστάσεων, περιλαμβάνει, α) την προσθήκη 3 πράξεων, με συνολική δημόσια δαπάνη 56.034,35 ευρώ και β) την αναπροσαρμογή της δημόσιας δαπάνης της πρότασης με κωδικό ΟΠΣ 5179792 (ΠΕΛΕΒ-0439975) , απὀ 23.142 ευρώ σε 30.000 ευρώ

Για τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, πρόκειται να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων, τα αποτελέσματα που θα κοινοποιηθούν από τον ΕΦΕΠΑΕ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά και μέσα ΠΣΚΕ.

Η εκδοθείσα επί της απόφασης ενστάσεως καθιστά οριστική την κατάταξη της πράξης στις πινακίδες αποτελεσμάτων χωρίς τη δυνατότητα έτερου σταδίου διοικητικής προσφυγής.

Τελευταία τροποποίηση στις 11 Αυγούστου 2022 %08:%Αυγ

logofootermedia