Διαγωνισμός για το έργο «Κατασκευή Συνθετικού Τάπητα Στίβου (Ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών»

Σεπτεμβρίου 19, 2019
Click εδώ για να ακολουθήσετε το pna.gr στο Google News και να μάθαίνετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δημοτικό στάδιο Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας Δημοτικό στάδιο Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας Αθλητικός Όμιλος Φιλιατρών
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο στίβο του Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών, καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την πλήρη και ορθή κατασκευή του, όπως αυτές οι εργασίες αναφέρονται στον προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 13/2019 μελέτης και σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΆΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Για το έργο με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ"

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Επωνυμία Δήμος Τριφυλίας Ταχυδρομική διεύθυνση Ιωάννου Μεταξά & Βασιλέως Παύλου Πόλη, Τ.Κ. Φιλιατρά, 24300 Τηλέφωνο 27610 35011 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Αρμόδιος για πληροφορίες Χρήστος Μπαρκάς Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.dimostrifylias.gr

2. Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016. Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης θα είναι από πιστώσεις του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (600.000,00 €) ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 & Ίδιους Πόρους (2.000,00 €). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61.7326.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου.

3. Συνοπτική Περιγραφή αντικειμένου σύμβασης Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο στίβο του Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών, καθώς και κάθε άλλη εργασία που θα κριθεί αναγκαία για την πλήρη και ορθή κατασκευή του, όπως αυτές οι εργασίες αναφέρονται στον προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 13/2019 μελέτης και σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 602.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 76.605,50 € ΦΠΑ: 18.385,32 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση την τιμή.

4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 04/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 09/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 (ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών).

5. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα "Διαύγεια" diavgeia.gov.gr. Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimostrifylias.gr στην διαδρομή: Αρχική σελίδα ► Ενημέρωση ► Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις.

6. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Οικοδομικών.

7. Εγγύηση συμμετοχής

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 9.710,00 ευρώ (εννέα χιλιάδων επτακοσίων δέκα ευρώ).

8. Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά (αναλυτικά στο άρθρο 3 της διακήρυξης).

9. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Λεβεντάκης

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia