Απριλίου 07, 2014

Συμμετείχε δυναμικά ο Δήμος Δυτικής Μάνης στη καμπάνια καθαρισμού «Let’s Do It Greece»

Για τρί­τη φο­ρά φέ­τος, φι­λο­ξε­νή­θη­κε στην Ελ­λά­δα το «Let’s Do It Greece», η με­γα­λύ­τε­ρη και πιο τα­χέ­ως α­να­πτυσ­σό­με­νη ε­θε­λον­τι­κή καμ­πά­νια κα­θα­ρι­σμού σε παγ­κό­σμια κλί­μα­κα, στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χε δυ­να­μι­κά και ο Δή­μος Δυ­τι­κής Μά­νης.

Για τρί­τη φο­ρά φέ­τος, φι­λο­ξε­νή­θη­κε στην Ελ­λά­δα το «Let’s Do It Greece», η με­γα­λύ­τε­ρη και πιο τα­χέ­ως α­να­πτυσ­σό­με­νη ε­θε­λον­τι­κή καμ­πά­νια κα­θα­ρι­σμού σε παγ­κό­σμια κλί­μα­κα, στην ο­ποί­α συμ­με­τεί­χε δυ­να­μι­κά και ο Δή­μος Δυ­τι­κής Μά­νης.

Στις δρά­σεις κα­θα­ρι­σμού συμ­με­τεί­χαν: ο Πο­λι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Δο­λών «Ά­γιος Νι­κό­λα­ος»,ο Πο­λι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Κα­ρυ­ο­βου­νί­ων Μεσ­ση­νια­κής Μά­νης «Ο Προ­φή­της Η­λί­ας»,ο Πο­λι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Λαγ­κά­δας Δυ­τι­κής Μά­νης,ο Πο­λι­τι­στι­κός Ε­ξω­ρα­ϊ­στι­κός Ό­μι­λος Κι­τρι­ών,η Σχο­λή Αυ­το­δυ­τών DIVE WAY,ο Ε­ξω­ρα­ϊ­στι­κός Εκ­πο­λι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου «Η Σε­λί­νι­τσα»,οΠο­λι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Κα­στα­νι­ω­τών «Η Κοί­μη­σης Της Θε­ο­τό­κου», το Κί­νη­μα πο­λι­τών “Κα­θα­ρί­ζω τη Μά­νη”, η ΓΑΙΑ Μά­νης, κα­θώς και Ε­θε­λον­τές του Δή­μου Δυ­τι­κής Μά­νης με ε­πι­κε­φα­λής τον Αν­τι­δή­μαρ­χο κ. Χρή­στο Λυμ­πε­ρέ­α. 

Ο Δή­μαρ­χος Δυ­τι­κής Μά­νης, Δη­μή­τριος Γι­αν­νη­μά­ρας ευ­χα­ρι­στεί θερ­μά ό­λους τους συμ­με­τέ­χον­τες που αγ­κά­λια­σαν με εν­θου­σια­σμό αυ­τή την προ­σπά­θεια, α­να­δει­κνύ­ον­τας για μια α­κό­μη χρο­νιά την α­ξί­α της συ­νερ­γα­σί­ας και του ε­θε­λον­τι­σμού.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 08 Απριλίου 2014 01:10

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia