Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και πολιτισμό από το Δήμο Δυτικής Μάνης

Ο Δή­μος Δυ­τι­κής Μά­νης σε συ­νερ­γα­σί­α με το Ί­δρυ­μα Νε­ο­λαί­ας και Δια Βί­ου Μά­θη­σης, θα υ­λο­ποι­ή­σει το Έρ­γο «Εκ­παί­δευ­ση των με­τα­να­στών στην ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα, την ελ­λη­νι­κή ι­στο­ρί­α και τον ελ­λη­νι­κό πο­λι­τι­σμό – Ο­ΔΥΣ­ΣΕ­ΑΣ Α­Π7», το ο­ποί­ο α­πευ­θύ­νε­ται σε Πο­λί­τες της Ε.Ε. και υ­πη­κό­ους τρί­των χω­ρών α­νε­ξαρ­τή­τως κα­τα­γω­γής, α­πό την η­λι­κί­α των 16 ε­τών και ά­νω που δι­α­μέ­νουν νό­μι­μα στην Ελ­λά­δα. Εν­τάσ­σε­ται στο Ε­πι­χει­ρη­σια­κό Πρό­γραμ­μα «Εκ­παί­δευ­ση και Διά Βί­ου Μά­θη­ση» του Υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των, Πο­λι­τι­σμού και Α­θλη­τι­σμού και συγ­χρη­μα­το­δο­τεί­ται α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση και το Ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο.

Ο σκο­πός του εκ­παι­δευ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος εί­ναι οι εκ­παι­δευ­ό­με­νοι να α­πο­κτή­σουν τις γλωσ­σι­κές δε­ξι­ό­τη­τες και τις πρα­κτι­κές κοι­νω­νι­κές και δι­α­πο­λι­τι­σμι­κές ι­κα­νό­τη­τες που α­παι­τούν­ται για την κοι­νω­νι­κή έν­τα­ξη των ί­δι­ων και των οι­κο­γε­νει­ών τους.

Το Πρό­γραμ­μα Εκ­παί­δευ­σης δι­αρ­θρώ­νε­ται στα ε­πί­πε­δα: Α1 (διά­ρκειας 125 ω­ρών ), Α2 (διά­ρκειας 175 ω­ρών), Β1 (διά­ρκειας 185 ω­ρών) και Β1 με έμ­φα­ση στην κα­τα­νό­η­ση και πα­ρα­γω­γή προ­φο­ρι­κού λό­γου (διά­ρκειας 195 ω­ρών). Τα μα­θή­μα­τα γί­νον­ται σε ό­λους τους νο­μούς της Πρά­ξης και πα­ρέ­χον­ται δω­ρε­άν.

Για την έν­τα­ξη των εν­δι­α­φε­ρο­μέ­νων στα τμή­μα­τα α­παι­τεί­ται η συμ­πλή­ρω­ση σχε­τι­κής αί­τη­σης. Για πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι εν­δι­α­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να α­πευ­θύ­νον­ται κα­θη­με­ρι­νά και έ­ως την Πα­ρα­σκευ­ή 12 Ι­ου­λί­ου , στην Υ­πεύ­θυ­νη Εκ­παί­δευ­σης – Γι­αν­νο­πού­λου Μα­ρί­α στο τη­λέ­φω­νο 6978170571 ή στο e-m­a­il: g­i­a­n­n­o­p­mr@y­a­h­oo.gr και για εγ­γρα­φές στα ΚΕΠ του Δή­μου Δυ­τι­κής Μά­νης.

Τελευταία τροποποίηση στις Σάββατο, 07 Σεπτεμβρίου 2013 18:43

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia