• 07 Ιουν

  ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π.

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Κοραή Αδαμαντίου 15

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710234540

 • 07 Ιουν

  ΜΑΡΙΝΟΥ Χ. - ΜΑΡΜΑΡΑ Π.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Πατρών 36

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741021820

 • 07 Ιουν

  ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Κουντουριώτου Παύλου 4

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2752028249

 • 07 Ιουν

  ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΣ Χ. - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Σ.

  ΣΠΑΡΤΗ | Λυκούργου 20

  08:00 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2731029265

 • 07 Ιουν

  ΛΑΓΓΗΣ Α. - ΦΑΣΟΥΛΗ Κ.

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Φάρων 166

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2721082404

Διακήρυξη ακινήτου στον Ευρώτα

Οκτωβρίου 24, 2022
Ο Δήμαρχος Ευρώτα, προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική ,φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου όπως περιγράφεται παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Πρόκειται για το Διαμέρισμα 52 τ.μ. Ζωοδόχου Πηγής 114-116 Αθήνα. Το ακίνητο αποτελείται από κουζίνα, καθιστικό, μπάνιο και ένα υπνοδωμάτιο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ως πρώτη προσφορά του μηνιαίου μισθώματος που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους, ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το νόμο εγκριτικής διαδικασίας.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.

Μετά την πάροδο της ορισμένης ώρας υποβολής των προσφορών η επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην δημοπρασία και αποκλείει όλους εκείνους που κατά την κρίση της δεν έχουν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, ο δε τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ούτε μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

Α) Σε περίπτωση συμμετοχής ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

1. Εγγυητική επιστολή του όρου 3 των όρων συμμετοχής.

2. Φορολογική ενημερότητα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

3.Ασφαλιστική ενημερότητα( από το Ι.Κ.Α σε περίπτωση απασχόλησης υπαλλήλου και από τον οικείο φορέα ασφάλισης) που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

4. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Ευρώτα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

5. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει:

(α) Ότι γνωρίζει τους όρους της προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

(β) Ότι αφού επισκέφθηκε τον προς μίσθωση χώρο και έλαβε γνώση των πραγματικών δεδομένων αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη.

7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου γενικής χρήσης.

8. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση δυνάμει της οποίας θα παρέχεται η εξουσιοδότηση στον εντολοδόχο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία του συγκεκριμένου ακινήτου.

Β) Σε περίπτωση συμμετοχής ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Α.Ε.)

1.Αντίγραφο της αρχικής πράξης σύστασης - καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει.

2. ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων.

3.Πιστοποιητικό/βεβαίωση καταχώρησης από το ΓΕΜΗ

4.Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών, τροποποιήσεων και καταχωρήσεων, μη λύσεως της εταιρείας, μη θέσεως σε εκκαθάριση κλπ.

5.Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.

6.Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας.

7.Ανακοίνωση/Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου - Υπηρεσία Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η από την οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρείας.

8.Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, περί μη θέσεως σε διαδικασία συνδιαλλαγής.

9.Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

10.Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

11. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Ευρώτα περί μη οφειλής της εταιρίας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να δηλώνει:

(α) Ότι γνωρίζει τους όρους της προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως .

(β) Ότι αφού επισκέφθηκε τον προς μίσθωση χώρο και έλαβε γνώση των πραγματικών δεδομένων αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη.

13. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

14. Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. περί απόφασης του Δ.Σ. συμμετοχής της εταιρείας στον παρόντα διαγωνισμό και παροχή εξουσιοδότησης στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας να συμμετέχει σε αυτόν, ενώ στην περίπτωση παροχής εξουσιοδότησης προς τρίτο πρόσωπο, απαιτείται η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Γ) Σε περίπτωση συμμετοχής ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) – ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ι.Κ.Ε.) – ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

1.Αντίγραφο της αρχικής πράξης σύστασης - καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει.

2.Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για την καταχώρηση του καταστατικού στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου καθώς και των τυχόν τροποποιήσεων.

3.Πιστοποιητικό/βεβαίωση καταχώρησης από το ΓΕΜΗ.

4.Ανακοίνωση/Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου - Υπηρεσία Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η από την οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρείας.

5. Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου τριμήνου της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών, τροποποιήσεων και καταχωρήσεων, μη λύσεως της εταιρείας, μη θέσεως σε εκκαθάριση κλπ.

6.Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, περί μη θέσεως σε διαδικασία συνδιαλλαγής.

7.Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

8.Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

9.Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Ευρώτα περί μη οφειλής της εταιρίας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

10.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας να δηλώνει:

(α) Ότι γνωρίζει τους όρους της προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

(β) Ότι αφού επισκέφθηκε τον προς μίσθωση χώρο και έλαβε γνώση των πραγματικών δεδομένων αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη.

11. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαχειριστής της εταιρείας δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

12. Απόφαση των εταίρων για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και παροχή εξουσιοδότησης στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας να συμμετέχει σε αυτόν, ενώ στην περίπτωση παροχής εξουσιοδότησης προς τρίτο πρόσωπο, απαιτείται η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Δ) Σε περίπτωση συμμετοχής ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

1.Αντίγραφο της αρχικής πράξης σύστασης - καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει, επικυρωμένα από το Ειρηνοδικείο.

2.Αντίγραφο απόφασης του Ειρηνοδικείου με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό ως και κάθε άλλη απόφαση τροποποίησης αυτού.

3.Πιστοποιητικό του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού.

4. Απόσπασμα αρχαιρεσιών Εφορευτικής Επιτροπής.

5.Απόσπασμα αποφάσεως Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής εφορευτικής επιτροπής και απόσπασμα πρακτικού για το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών.

6.Απόσπασμα αποφάσεως του Δ.Σ. περί εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία.

7.Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικαστηρίου ότι δεν έχει προσβληθεί το κύρος της εκλογής των μελών του Δ.Σ. από την Γ.Σ.

8.Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, περί μη θέσεως σε διαδικασία συνδιαλλαγής.

9.Φορολογική ενημερότητα του Συνεταιρισμού που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

10. Ασφαλιστική ενημερότητα του Συνεταιρισμού που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.

11. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Ευρώτα περί μη οφειλής του Συνεταιρισμού που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού

12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι «έλαβα γνώση των όρων της αριθ. 12.980/19-10-2022 διακήρυξης και ότι τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα».

13.Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

14.Ακριβές αντίγραφο Πρακτικού Δ.Σ. περί απόφασης του Δ.Σ. συμμετοχής του Συνεταιρισμού στον παρόντα διαγωνισμό και παροχή εξουσιοδότησης στο νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας να συμμετέχει σε αυτόν, ενώ στην περίπτωση παροχής εξουσιοδότησης προς τρίτο πρόσωπο, απαιτείται η προσκόμιση ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

2.ΕΓΓΥΗΤΗΣ

Για να γίνει όποιος επιθυμεί δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή που θα δηλώσει ότι αποδέχεται την εγγύηση και ο οποίος θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας και μετά από νόμιμη έγκριση της σύμβασης μισθώσεως. Ο εγγυητής θα ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως, παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

Ο εγγυητής κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας οφείλει να προσκομίσει:

 • Φορολογική ενημερότητα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα (από το Ι.Κ.Α σε περίπτωση απασχόλησης υπαλλήλου και από τον οικείο φορέα ασφάλισης) που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
 • Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Ευρώτα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
 • Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει:
 1. Ότι γνωρίζει τους όρους της προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως .
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, γενικής χρήσης.

3.ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσό ίσο με το 10% του οριζόμενου κατώτατου ορίου προσφοράς της δημοπρασίας, πολλαπλασιαζόμενο επί 12 μήνες, ήτοι 300,00€ [(κατώτατο όριο προσφοράς Χ10%) Χ12 μήνες].

Η εγγύηση θα κατατεθεί σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής ή γραμμάτιου είσπραξης ως ανωτέρου κανείς δεν γίνεται δεκτός να συμμετέχει στην δημοπρασία.

Η εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία αμέσως μετά την ανακήρυξη του τελευταίου πλειοδότη. Η εγγύηση του πλειοδότη ή των πλειοδοτών στους οποίους κατακυρώθηκε η δημοπρασία θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από άλλη, ποσού ίσου προς το παραπάνω ποσοστό 10% επί του επιτευχθησόμενου μισθώματος, πολλαπλασιαζόμενο επί 12 μήνες για την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός των από τη διακήρυξη οριζομένων προθεσμιών καταβολής του μισθώματος.

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή, ο δε τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ούτε μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωμένος μαζί με τον εγγυητή να υπογράψουν τη σύμβαση μισθώσεως, εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν με απόδειξη παραλαβής του αποτελέσματος της δημοπρασίας, διαφορετικά, η Επιτροπή θα κηρύξει αυτόν έκπτωτο, οπότε η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου Ευρώτα χωρίς δικαστική μεσολάβηση, διενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή, οι οποίοι υποχρεούνται, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, να αποκαταστήσουν τις κάτωθι ζημίες του Δήμου Ευρώτα:

α. τα μισθώματα που θα απωλέσει από την αιτία αυτή, κατά τη χρονική διάρκεια από τη γνωστοποίηση στον παραπάνω του αποτελέσματος της αρχικής δημοπρασίας μέχρι την εγκατάσταση του νέου μισθωτή που θα αναδειχθεί από τη νέα δημοπρασία και

β. την τυχόν ανακύψασα διαφορά μεταξύ του ποσού προσφοράς της αρχικής και του ποσού προσφοράς της επαναληπτικής δημοπρασίας.

ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (06) έτη.

Με έγγραφη συμφωνία των μερών (εκμισθωτή και μισθωτή) η μίσθωση μπορεί να παραταθεί για άλλα τρία (03) έτη.

2. Κατά την λήξη της μίσθωσης ή της τυχόν παράτασης αυτής, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος χωρίς όχληση και χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης να αποδώσει το μίσθιο στην εκμισθώτρια σε καλή κατάσταση διαφορετικά υποχρεούται σε αποζημίωση αποκλειόμενης οποιασδήποτε περαιτέρω παράτασης ή αναμίσθωσης ρητής ή σιωπηρής.

3. Το μηνιαίο μίσθωμα θα προκαταβάλλεται μέχρι την 10η εκάστου μισθωτικού μηνός στην Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και θα αποδεικνύεται με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή.

Το μισθωτή βαρύνουν επιπλέον οι δαπάνες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης του μισθίου.

Το μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος και θα αυξάνεται έναντι του μισθώματος του αμέσως προηγουμένου έτους κατά το ποσοστό του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, όπως αυτό έχει καθοριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες. Σαφώς σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το καταβαλλόμενο.

4. Ο μισθωτής θα χρησιμοποιεί το μίσθιο αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

5. Ο μισθωτής με μόνη τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι έχει εξετάσει το μίσθιο και το βρήκε χωρίς πραγματικά ελαττώματα, κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει και της πλήρους αρεσκείας του και ότι παραιτείται ρητά από κάθε δικαίωμά του να καταγγείλει τη σύμβαση που θα συναφθεί ή να ζητήσει μείωση του μισθώματος.

6. Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει επιμελή χρήση του μισθίου, να διατηρεί το μίσθιο καθαρό κι ευπρεπές, συμμορφούμενος προς όλες τις συναφείς διατάξεις, υποχρεούμενος στην έκδοση της απαιτούμενης κατά Νόμο άδειας λειτουργίας.

7.Επιτρέπεται η μετατροπή της χρήσης του μισθίου και η υπομίσθωση μερική ή ολική παραχώρηση της χρήσεως του μισθίου από το μισθωτή σε οποιονδήποτε τρίτο με ή χωρίς αντάλλαγμα, με απόφαση συναίνεσης του εκμισθωτή, δυνάμει της οποίας δύναται να τίθενται νέοι περιοριστικοί ή εξασφαλιστικοί όροι υπέρ του εκμισθωτή.

8.Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει στον εκμισθωτή τη χρήση του μισθίου κατά την συμφωνηθείσα λήξη της μισθώσεως ή κατά την για οποιαδήποτε αιτία λύση της, όσο χρόνο εξακολουθεί να αρνείται την παράδοση της χρήσης ή από αποκλειστική υπαιτιότητα του κατέστησε αυτή ανέφικτη, υποχρεούται να καταβάλλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση και ποινική ρήτρα ποσό ίσο προς το διπλάσιο του ύψους του μισθώματος που κατέβαλε κατά το τελευταίο προ της λήξεως ή λύσεως της μισθώσεως μήνα.

9. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τους όρους της σύμβασης, παράβαση των οποίων συνεπάγεται τις νόμιμες κυρώσεις, (καταγγελία σύμβασης) καθώς και τις ποινικές, αστυνομικές, φορολογικές και τις διατάξεις τις σχετικές με την καθαριότητα και υγιεινή.

10. Ο μισθωτής δεν μπορεί να καταγγείλει την μίσθωση πριν την συμβατική λήξη της σύμβασης .

11. Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση (ο μισθωτής) πριν από την δημοπρασία και συνεπώς δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθωμάτων ούτε σε λύση μίσθωσης.

12. Ο εκμισθωτής κατά τη διάρκεια της μισθώσεως δεν υποχρεώνεται σε καμία εργασία επισκευής, βελτίωσης ή διαρρύθμιση του ακινήτου έστω και αν είναι αναγκαία , κάθε δε δαπάνη έστω και πολυτελής που θα γίνει από τον μισθωτή για το ακίνητο παραμένει μετά την οποιαδήποτε λύση της μισθώσεως σε όφελος του ακινήτου υπέρ του εκμισθωτή κατά του οποίου κανένα δικαίωμα αποζημιώσεως ή αφαιρέσεως έχει ο μισθωτής. Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση ανάλογη των ζημιών που θα καταγραφούν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

13. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση για τυχόν φθορές έξω από τη συνήθη χρήση του μισθίου καθώς και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από τον εκμισθωτή ζημιές ή φθορές που οφείλονται σε κακή χρήση ή ανεπαρκή συντήρηση ή τέλος κάθε είδους λειτουργικές ανωμαλίες του μισθίου, έστω και αν εμφανίζονται για πρώτη φορά, θα καλείται ο μισθωτής με έγγραφα να προβαίνει ο ίδιος σε ορισμένο χρονικό διάστημα με δικά του έξοδα στην αποκατάσταση των ζημιών και φθορών που θα διαπιστωθούν. Αν η προθεσμία που έχει ταχθεί στο μισθωτή περάσει άπρακτη και εξακολουθεί να αρνείται την αποκατάσταση των ζημιών και φθορών του μισθίου, είναι δυνατόν ο εκμισθωτής να προβεί για λογαριασμό και σε βάρος του μισθωτή, στην εκτέλεση των επισκευών, οπότε στην περίπτωση αυτή, η σχετική δαπάνη είναι δυνατόν να εισπραχθεί προκαταβολικά από την εγγυητική επιστολή του μισθωτή, αφού εκδοθεί καταλογιστική απόφαση από τον εκμισθωτή σε βάρος του.

Συνομολογείται δε ρητά ότι άρνηση του μισθωτή να συμμορφωθεί στην πιο πάνω εντολή του εκμισθωτή για αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως με όλες τις σχετικές σε βάρος του μισθωτή συνέπειες που επέρχονται από αυτή.

14. Η μίσθωση θα είναι σύμφωνη με τα χρηστά ήθη.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1.Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν πλειοδότης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης ή όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Σκάλα Λακωνίας, Πληροφορίες: Κομπόγεωργα Μαρία,  Τηλέφωνο 2735360038.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση τους.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia