Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού στη Φιλαρμονική Ορχήστρα Σκάλας

Η Πρόεδρος του ΝΠΙΔ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των αναγκών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Σκάλας του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία», που εδρεύει στην Τ.Κ. Σκάλας.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών ή έως 70 για όσους δεν έχουν αποκτήσει δικαίωμα σύνταξης.
 • Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄)
 • Οι άνδρες μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (έντυπο διατίθεται στο ΝΠΙΔ), πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά:

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.
  Σε περίπτωση τίτλου σπουδών σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914)
 • Βιογραφικό σημείωμα και φάκελο καλλιτεχνικής δραστηριότητας, στον οποίο μπορεί να περιληφθεί οτιδήποτε αποδεικνύει την καλλιτεχνική δραστηριότητα του υποψηφίου κατά τη δική του κρίση.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται:
 1. Ο Δήμος στα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι γραμμένος
 2. Τυχόν απασχόληση στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (παράλληλη απασχόληση εάν ναι που απασχολείται ο υποψήφιος)
 3. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής
 4. Κάθε πράξη του βίου του υποψηφίου, η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος
 5. Ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (Φ.Ε.Κ. 143/1/28-09-2007) (Καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση)
 6. Ότι δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 7. Ότι έχει υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγει

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ

 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο.
 • Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας (συμμετοχή σε Φιλαρμονική Ορχήστρα, ηχογραφήσεις, συναυλίες κλπ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού, του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.Δ. 524/1980, που συγκροτήθηκε με το υπ΄αριθμ. 31/8-9-2022 έγγραφο του Πανελληνίου Συλλόγου Διευθυντών Αρχιμουσικών – Υπαρχιμουσικών Φιλαρμονικής Ορχήστρας, σε απάντηση του υπ΄αριθμ. πρωτ. 382/7-9-2022 εγγράφου της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία».

Η Επιτροπή θα συνέλθει την έκτη (6η) εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για να ελέγξει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και να καταρτίσει πίνακα κατ΄αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 524/1980. Γραμματέας στη συνεδρίαση της ανωτέρω επιτροπής θα είναι ο τακτικός Διοικητικός Υπάλληλος της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» κ. Μιμηκόπουλος Βασίλειος.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση).

Ο Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί αυθημερόν στο κατάστημα της επιτροπής και στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία».

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία», Δημαρχείο Βλαχιώτη, 23051 Βλαχιώτη Λακωνίας (τηλ. Επικοινωνίας 2735360226, e-mail: kdeskalas@gmail.com). Το εμπρόθεσμο των ταχυδρομικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα και συγκεκριμένα από τις 8/11/2022 έως και 17/11/2022. Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ..

- Advertisment -hit-media.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πυροσβεστική: 73 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα

Συνολικά 73 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο (9.30μμ Παρασκευή) σε...
00:03:38

Ο Δημήτρης Τσιόδρας στην έκθεση «Πελοπόννησος EXPO 2024» στην Τρίπολη (vid)

Ο Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού και Υποψήφιος Ευρωβουλευτής...

Σε θετικό κλίμα η επίσκεψη της Υφυπουργού Ανάπτυξης στη ΒΙΠΕ Τρίπολης

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες (...

Απολογισμός έργου των πρώτων εκατό ημερών της νέας Δημοτικής αρχής

          Συνέντευξη τύπου παρέθεσε σήμερα Παρασκευή 12 Απριλίου στα τοπικά μέσα ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης στα πλαίσια της συμπλήρωσης των 100 πρώτων ημερών της Δημοτικής Αρχής.           «Ότι είπαμε προεκλογικά το κάναμε πράξη», επισήμανε ο Δήμαρχος Κορινθίων και στη συνέχεια ανέλυσε τις κινήσεις της Δημοτικής Αρχής που έχουν γίνει αυτό το διάστημα.           Συγκεκριμένα:
Μετάβαση στο περιεχόμενο