Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Ελαφονήσου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Δήμαρχος Ελαφονήσου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ». CPV: 37535200-9, 31527200-8.

Εκτιμώμενη αξία: 104.838,00€ προ Φ.Π.Α. (24%)

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές -Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του Υπουργείου Εσωτερικών με Κ.Α. τρέχοντος προϋπ/σμου (έξοδα) 69.7135.01

Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ελαφονήσου

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό: όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης.

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: 175824.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ.

Εγγύηση Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (1%) επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού χιλίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (1.048,38€).

Χρόνος ισχύος των προσφορών: είναι για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 09/12/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

LIVE | ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ OPEN 23/06/2024

ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ OPEN 23/06/2024  https://www.youtube.com/live/pkn-lFx8L9g

Πήρε 10 με τόνο!!! το 10ο Τουρνουά Πολεμικών Τεχνών του Α.Π.Σ. «Αετοί Γορτυνίας» με 220 αθλητές από όλη την Ελλάδα!!!

220 αθλητές σωματείων από όλη την Ελλάδα καταχειροκροτήθηκαν από εκατοντάδες θεατές στο 10ο Τουρνουά Πολεμικών Τεχνών που διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΕΤΟΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ» υπό την αιγίδα και την χρηματοδότηση του Δήμου Γορτυνίας, στο ανακαινισμένο Θέατρο Δημητσάνας «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», το Σάββατο 22 Ιουνίου.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας

23ος αγώνας δρόμου “Στα χνάρια του Απόστολου Παύλου” Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

Σας περιμένουμε στο Αρχαίο λιμάνι Κεχρεών να τρέξετε ή να περπατήσετε την διαδρομή που έκανε ο Απόστολος Παύλος μέχρι την Αρχαία Κόρινθο. Ο αγώνας είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων. Αιτήσεις συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο. https://runningnews.gr/mitem.php?id=60968 The post 23ος αγώνας δρόμου “Στα χνάρια του Απόστολου Παύλου” Κυριακή 23 Ιουνίου 2024 appeared first on .

LIVE | ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ OPEN

ΝΟΤΙΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ OPEN 22/06/2024 Στον χάρτη του πανελληνίου πρωταθλήματος...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο