Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό διαγωνισμός με κριτήριο επιλογής αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Οργάνωση διαδρομών σε σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας – Σχεδιασμός και Υποδομές Σήμανσης».
Απευθείας ανάθεση μέσω συλλογής προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Επίπλων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης του Ιδρύματος.
Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λεωνιδίου.
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός σαρώθρου, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, δηλαδή με τη μέθοδο του leasing και με σύμβαση διάρκειας πέντε ετών.
Στη διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου με σκοπό την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων προχωρά ο Δήμος Τρίπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η επεξεργασία των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων (Α.Σ.Α) του Δήμου Αν. Μάνης, με κινητή μονάδα, η οποία θα διαθέτει και σύστημα κομποστοποίησης των οργανικών απορριμμάτων. Η κινητή μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο που διαθέτει τις…
Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολη» με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 91.417,54 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του…
Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού από το Δήμο Τρίπολης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κερκίδων για το κλειστό γυμναστήριο Τρίπολης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
4η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδοιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλάισιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ομάδας τοπικής δράσης (Ο.Τ.Δ): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
Πρόχειρος Διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου της δράσης: «Έκδοση δίγλωσσου λευκώματος για τον Κορινθιακό Κόλπο» στο πλαίσιο του Διατοπικού Σχεδίου «Ο Κορινθιακός Κόλπος» του ΑΞΟΝΑ 4 (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ).

logofootermedia