Προμήθεια δύο απορριμματοφόρων και σαρώθρου για το Δήμο Καλαμάτας

Σεπτεμβρίου 18, 2015
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός σαρώθρου, μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης, δηλαδή με τη μέθοδο του leasing και με σύμβαση διάρκειας πέντε ετών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 713.400 ευρώ με το ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr, έως την 3η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.00 μ.μ.

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia