Νοεμβρίου 29, 2020

Κούρεμα καταθέσεων: Ποιοι λογαριασμοί κινδυνεύουν

Φεβρουαρίου 20, 2016

Αρκετές εξαιρέσεις από το όριο προστασίας καταθέσεων των 100.000 ευρώ για το σύνολο των καταθέσεων, περιέχει το νομοσχέδιο «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» που κατέθεσε αργά το βράδυ της Πέμπτης 18 Μαρτίου στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το όριο προστασίας των 100.000 ευρώ αφορά το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα ανεξαρτήτως αριθμού καταθέσεων, νομίσματος και τόπου κατάθεσης εντός της ΕΕ.
AdTech Ad

Αφορά καταθέσεις, οι οποίες προέρχονται αποδεδειγμένα από συγκεκριμένες δραστηριότητες, που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς, τυγχάνουν εξαιρετικώς αυξημένης προστασίας έως του προσθέτου ορίου των 300.000 ευρώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα το ν/σ ορίζει το ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων) ως τον αποκλειστικό φορέα του ελληνικού συστήματος εγγύησης καταθέσεων (ΣΕΚ) αλλά και ως το αρμόδιο Ταμείο Εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.

Όμως, σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο, υπάρχουν καταθέτες που δεν είναι επιλέξιμοι για την προστασία των καταθέσεών τους, όπως για παράδειγμα συγκεκριμένες δημόσιες αρχές.

Έτσι, με τις νέες ρυθμίσεις εξαιρούνται της προστασίας και της εγγύησης του ΤΕΚΕ:

-Οι καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για ίδιο λογαριασμό.
-Τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων.
-Οι καταθέσεις από συναλλαγές για τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
-Οι καταθέσεις των δημοσίων αρχών.
-Οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.
-Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων επενδύσεων για ίδιο λογαριασμό.
-Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
-Οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (αμοιβαία κεφάλαια).
-Οι πιστωτικοί τίτλοι που εκδόθηκαν από πιστωτικό ίδρυμα και τις υποχρεώσεις από αποδοχές ιδίων συναλλαγματικών και γραμματίων.
-Οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί.
-Οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.
-Οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ.

Σήμερα οι φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην κεντρική διοίκηση και 1.505 φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 492 Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και δημόσιες επιχειρήσεις (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Α.Ε) και 877 δημοτικές επιχειρήσεις, δημοτικοί φορείς κ.λπ. είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν α ταμειακά τους διαθέσιμα στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης στο τραπεζικό σύστημα ανέρχονταν στις αρχές Ιανουαρίου 2016 στα 10,4 δισ. ευρώ.

Πηγή: newmoney.gr

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia