Ιανουαρίου 26, 2021

Οι διορθώσεις των λαθών του ΕΝΦΙΑ

Νοεμβρίου 02, 2015

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιπτώσεις που φορολογούμενος δικαιούται μείωση του φόρου είτε λόγω χαμηλού εισοδήματος, είτε λόγω κενού ακινήτου καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014.

1.Μείωση φόρου για δικαιώματα επί κενών ακινήτων
Η μείωση κατά 20% αφορά δικαιώματα σε κύριους χώρους αποπερατωμένων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών, εφόσον ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ήταν κενοί και μη ηλεκτροδοτούμενοι.[1]

Η μείωση χορηγείται ηλεκτρονικά αφού διασταυρωθούν τα ακόλουθα δεδομένα:

Αριθμός παροχής ρεύματος στο Ε9.
Αριθμός παροχής ρεύματος στο Ε2, ίδιος με αυτόν του Ε9.
Αναγραφή της ένδειξης κενό στο Ε2.
Μη ενεργή παροχή ρεύματος, βάσει του αριθμού που αναγράφεται στο Ε9 και στο Ε2, από τα αρχεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Επίσης ελέγχεται εάν ο φορολογούμενος ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω, η μείωση μπορεί κατ’ αρχήν να χορηγηθεί μόνο στον πλήρη κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου ο οποίος το δηλώνει ως κενό στο Ε2. Ωστόσο εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις και δοθεί η μείωση, αυτή θα ισχύσει και για τους έχοντες εμπράγματο δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί του συγκεκριμένου ακινήτου το οποίο εντοπίζεται βάσει του αριθμού παροχής που έχουν αναγράψει στο δικό τους Ε9.

Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος φορολογούμενος δεν έχει λάβει τη μείωση που δικαιούται θα πρέπει να ελέγξει:

Τη σωστή αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στο Ε9 και στο Ε2
Την αναγραφή της ένδειξης κενό στο Ε2
Να βεβαιωθεί ότι η παροχή ρεύματος δεν ήταν ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014.
Στην περίπτωση που εντοπιστούν λάθη, όπως π.χ. μη αναγραφή του αριθμού παροχής στο Ε9 ή στο Ε2 ή λανθασμένη αναγραφή σε κάποιο από τα δύο έντυπα ή παράλειψη της δήλωσης ως κενού του ακινήτου στο Ε2 κ.λπ. θα πρέπει αυτά να διορθωθούν προκειμένου να ζητηθεί νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ. Δυστυχώς με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η διόρθωση αυτή κοστίζει αφού η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εισοδήματος ή Ε9 θεωρείται εκπρόθεσμη και επισύρει πρόστιμο διαδικαστικής παράβασης ποσού 100 ευρώ. Επίσης μετά τις παραπάνω διορθώσεις και πάντα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ αφού δεν προβλέπεται αυτή να γίνει αυτόματα.

Ελπίζουμε πάντως και προτείνουμε στους αρμοδίους, ακολουθώντας μία τακτική παρόμοια με την περυσινή, να επιτρέψουν τελικά τις διορθώσεις τέτοιου είδους λαθών χωρίς την επιβολή κυρώσεων, εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και την έκδοση στη συνέχεια νέων διορθωτικών πράξεων προσδιορισμού του φόρου, ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των φορολογουμένων.

2.Μείωση φόρου λόγω χαμηλού εισοδήματος
Η μείωση στην περίπτωση αυτή μπορεί να είναι 50% ή 100% εφόσον αθροιστικά ισχύουν οι προϋποθέσεις οι οποίες τίθενται στο άρθρο 7 του Ν 4223/2013. Ποιες είναι αυτές:

Για τη μείωση του 50%
- Φορολογητέο εισόδημα 9.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, να μην υπερβαίνει τα 150 m²

- Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, των ίδιων προσώπων να μην υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα. Η αξία ακίνητης περιουσίας υπολογίζεται σύμφωνα με τον τρόπο προσδιορισμού που ισχύει για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου.

- Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Για τη μείωση του 100%
- Φορολογητέο εισόδημα 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, να μην υπερβαίνει τα 150 m²

- Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

- Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα 3, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Και σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος ύπαρξης των κριτηρίων και η χορήγηση της μείωσης γίνεται αυτόματα μέσω των στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Ε9 ή ειδικά για τις περιπτώσεις αναπηρίας και από τα αρχεία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Σύμφωνα με όσα έχουν διευκρινιστεί[2] ως φορολογητέο εισόδημα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης θεωρείται όχι μόνο αυτό του πίνακα 4 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αλλά και τα ποσά των κωδικών των περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του Πίνακα 6 της δήλωσης, όπως επίσης και το ποσό της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται. Δηλαδή λαμβάνονται υπόψη και ποσά που απαλλάσσονται από το φόρο ή και την έκτακτη εισφορά, προκύπτουν από συμμετοχή σε εταιρεία, από επίδομα του ΟΑΕΔ ή από ΕΚΑΣ.

Τελειώνοντας το σύντομο αυτό σημείωμα να επαναλάβουμε ότι στο βαθμό που δεν θα αλλάξει κάτι με νεώτερη απόφαση, ο φορολογούμενος που θα διαπιστώσει ότι δεν έχει λάβει τις μειώσεις που δικαιούται μπορεί να υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα (κατά περίπτωση) και να προσκομίσει και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ζητώντας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ζητώντας την εκ νέου εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ βάσει των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

[1] Παρ.5, άρθρου 3 Ν 4223/2013.

[2] ΠΟΛ.1212/2015

 

Υποδείγματα αιτήσεων ΕΝΦΙΑ

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015 10:23

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia