Ιανουαρίου 23, 2021

Αναρτήθηκαν σήμερα στο TAXIS-net οι νέες δόσεις της ρύθμισης (για τους οφειλέτες που είχαν υπαχθεί στην ρύθμιση των 100 δόσεων

Οκτωβρίου 19, 2015

Αναρτήθηκαν σήμερα στο TAXIS-net οι νέες δόσεις της ρύθμισης (για τους οφειλέτες που είχαν υπαχθεί στην ρύθμιση των 100 δόσεων με βάση το νόμο 4321/2015).

Συγκεκριμένα η Δ.ΗΛΕ.Δ. προέβη στις ακόλουθες μεταβολές στις δόσεις των οφειλετών (βάση του νόμου 4336/2015):

α) Τροποποιήθηκαν οι δόσεις των έντοκων ρυθμίσεων (για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ) με την προσαρμογή του επιτοκίου από 3% σε 5,05% σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 15α της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015.

β) Τροποποιήθηκαν από άτοκες δόσεις (για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ) σε έντοκες για όσους οφειλέτες δεν πληρούν το κριτήριο του εισοδήματος σύμφωνα με την περίπτωση γγ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4321/2015 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4336/2015. (κριτήριο γγ΄: η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.)

γ) Τροποποιήθηκαν από άτοκες δόσεις (για οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ) σε έντοκες για όσους οφειλέτες είναι φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή δεν πληρούν το κριτήριο αα' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.4321/2015 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4336/2015 (κριτήριο αα΄: ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα).

Η τροποποίηση των δόσεων για όσους οφειλέτες έχουν άτοκες δόσεις και δεν πληρούν το κριτήριο του ύψους της ακίνητης περιουσίας όπως προσδιορίζεται στην περίπτωση ββ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 4321/2015 (κριτήριο ββ΄: η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000), θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα.

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι δεν αυξήθηκαν (λόγω αλλαγής επιτοκίου) μόνο οι δόσεις ρύθμισης για τους οφειλέτες που όφειλαν άνω των 5.000 ευρώ, αλλά και πολλών που η οφειλή τους, είναι κάτω από 5.000 ευρώ και δεν τηρούν ένα από τα παραπάνω κριτήρια που αναφέραμε.

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia