Αγροτικά νέα

Σε συ­νέ­χεια της ε­πί­ση­μης α­να­κοί­νω­σης της κυ­βέρ­νη­σης της Ρω­σι­κής Ο­μο­σπον­δί­ας σχε­τι­κά με την ο­λι­κή α­πα­γό­ρευ­ση ει­σα­γω­γής προ­ϊ­όν­των τρο­φί­μων που προ­έρ­χον­ται α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση, τις Η­ΠΑ, τον Κα­να­δά, την Αυ­στρα­λί­α και τη Νορ­βη­γί­α, το Ελ­λη­νο­ρω­σι­κό Εμ­πο­ρι­κό Ε­πι­με­λη­τή­ριο ε­νη­με­ρώ­νει τους Έλ­λη­νες…

logofootermedia