Ελιές και ελαιόλαδο εξαιρούνται από το εμπάργκο – Ποια άλλα προϊόντα εξαιρούνται

Σε συ­νέ­χεια της ε­πί­ση­μης α­να­κοί­νω­σης της κυ­βέρ­νη­σης της Ρω­σι­κής Ο­μο­σπον­δί­ας σχε­τι­κά με την ο­λι­κή α­πα­γό­ρευ­ση ει­σα­γω­γής προ­ϊ­όν­των τρο­φί­μων που προ­έρ­χον­ται α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση, τις Η­ΠΑ, τον Κα­να­δά, την Αυ­στρα­λί­α και τη Νορ­βη­γί­α, το Ελ­λη­νο­ρω­σι­κό Εμ­πο­ρι­κό Ε­πι­με­λη­τή­ριο ε­νη­με­ρώ­νει τους Έλ­λη­νες ε­ξα­γω­γείς για τη λί­στα των δα­σμο­λο­γι­κών κλά­σε­ων.

Συγ­κε­κρι­μέ­να, πλή­ρης α­πα­γό­ρευ­ση ε­πι­βάλ­λε­ται στις ει­σα­γω­γές μο­σχα­ρί­σιου και χοι­ρι­νού κρέ­α­τος, ο­πω­ρο­κη­πευ­τι­κών, κρέ­α­τος πτη­νών, ψα­ρι­ών, τυ­ρι­ών, γά­λα­κτος και γα­λα­κτο­κο­μι­κών προ­ϊ­όν­των ζω­ι­κής και φυ­τι­κής προ­έ­λευ­σης.

E­ξαι­ρούν­ται α­πό το εμ­πάρ­γκο στις ει­σα­γω­γές προ­ϊ­όν­των τα ε­ξής: παι­δι­κές τρο­φές και αλ­κο­ο­λού­χα (συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του κρα­σιού). Στο πα­ρών κα­τά­λο­γo ε­ξαί­ρε­ση α­πο­τε­λούν ε­πί­σης τα προ­ϊ­όν­τα ε­λιάς και ε­λαι­ο­λά­δου, προ­ϊ­όν­τα ση­σα­μιού (χαλ­βάς, τα­χί­νι), γλυ­κά κου­τα­λιού, λου­κού­μια κ.α.

Η α­πα­γό­ρευ­ση έ­χει τε­θεί σε ε­φαρ­μο­γή α­πό χθες, Πέμ­πτη 7 Αυ­γού­στου και ι­σχύ­ει για έ­να έ­τος.

Προσθήκη σχολίου

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

logofootermedia