Επαναληπτικός διαγωνισμός για Ιατρό Εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου για ένα έτος

Απριλίου 10, 2020
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου για ένα έτος».

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 7.750,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 9.610,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αναληφθείσα υποχρέωση: 292/04.03.2020 ΑΔΑ: ΩΓΕΓ4691Ω2-ΩΝΓ), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους έως την 11.05.2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου (Λ. Αθηνών 89, Ρίο Πατρών) προς υποβολή σφραγισμένων εγγράφων προσφορών στην Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. Σφραγισμένες έγγραφες προσφορές μπορούν επίσης να αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην ανωτέρω διεύθυνση έως την 11.05.2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia