Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα  συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων στο Δήμο Ευρώτα Λακωνίας.

Ο Δήμος Ευρώτα Λακωνίας ύστερα από την υπ’ αριθ. 218/2014 Απόφαση του Δ.Σ. (η οποία επικυρώθηκε με το 81963/5278/7-10-2014 Αποφ. Γεν Γραμ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου/ΑΔΑ:7ΗΩΚΟΡ1Φ-ΒΧΧ) και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό οικ έτους 2015 (ο οποίος επικυρώθηκε με το 1246/30/14-1-2015 Αποφ. Γεν Γραμ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ.Ελλάδας & Ιονίου/ΑΔΑ:Ω8ΑΙΟΡΦ-0Ε8) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα  συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΥΕ 16 Εργατών Γενι-κών Καθηκό-ντων

20

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997).

5 ανά μήνα

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αναφέρουμε ενδεικτικά: 
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα (Δ/νση: Σκάλα Λακωνίας τηλ: 27353-60035) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Σταθάκος Βασίλειος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
& α/α

Μπόλλας Θεόδωρος
(Αντ/ρχος)

Προσθήκη σχολίου

logofootermedia