• 26 Νοε

  ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Ουάσινγκτον 62

  08:30 - 08:30 (Επ.), τηλ.: 2710224114

 • 26 Νοε

  ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΑ ΕΕ 

  ΑΡΓΟΛΙΔΑ | Μεγάλου Αλεξάνδρου 6

  08:00-08:00 (Επ.), τηλ.: 2752022233

 • 26 Νοε

  ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΣΠΑΡΤΗ | Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 71

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731026474

 • 26 Νοε

  ΜΩΡΑΙΤΟΥ Α. - ΑΝΑΣΤΑΣΌΠΟΥΛΟΥ Μ.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Αποστόλου Παύλου 46

  08:00 -1 4:00 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741026680

Πρόσληψη τριών ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καθαρισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Αργολίδας

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, ανακοίνωσε την πρόσληψη τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών καθαρισμού του οδικού δικτύου της Π.Ε. Αργολίδας/ Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο του Νομού Αργολίδας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (γενικά, τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.
2. Να έχουν τη φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης.
3. Να είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, και ομογενείς εξ Αιγύπτου
χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958, ως ισχύει).
4. Να μη συντρέχει στο πρόσωπο τους το κώλυμα της υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα το τελευταίο
δωδεκάμηνο (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω), με
σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α΄), όπως ισχύει (στο κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης δεν συνυπολογίζονται ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και ο χρόνος με καθεστώς μερικής απασχόλησης).
5. Να μη συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄).
6. Να μην έχουν εργαστεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο με αφετηρία την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης .
7. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007 (26 Α΄) (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, απόλυση για λόγους πειθαρχικούς κ.λ.π.).

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, αυτοπροσώπως στην Π.Ε. Αργολίδας, επί της παραλιακής οδού Ναυπλίου-Ν. Κίου 2 στο Ναύπλιο, στη Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού / Τμήμα Γραμματείας (ισόγειο) και συνημμένα σε αυτή προσκομίζουν:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
3. Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο διατίθεται μαζί με την αίτηση από την υπηρεσία), στην οποία θα αναφέρεται ότι:
▪ διαθέτουν τη φυσική υγεία και καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και της ειδικότητας.
▪ κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης, σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 9 του ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 Α΄ (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, απόλυση για λόγους πειθαρχικούς).
▪ δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους το κώλυμα της υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα το τελευταίο δωδεκάμηνο (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω), με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α΄), όπως ισχύει (στο κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης δεν συνυπολογίζονται ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και ο χρόνος με καθεστώς μερικής απασχόλησης).
▪ δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄).
▪ έχουν ή δεν έχουν εργαστεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο με αφετηρία την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης .

Θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Τα έντυπα των Αιτήσεων / Υπεύθυνων Δηλώσεων για τις ανωτέρω θέσεις αποτελούν παραρτήματα της παρούσας και αναρτώνται σε επεξεργάσιμη μορφή για τη διευκόλυνση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από 07/09/2022 ημέρα Τετάρτη έως 09/09/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η πρόσληψη των ατόμων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Προσθήκη σχολίου

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia