Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διακήρυξη για την Εκμίσθωση εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας «Θερμησία» Π.Ε Αργολίδας

Η Π.Ε Αργολίδας προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημόσιου Ιχθυοτροφείου-Λιμνοθάλασσα «Θερμησία», της Τοπικής Κοινότητας Θερμησίας του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με τις εγκαταστάσεις αυτού (αλιευτικές, κτιριακές, λοιπά έργα και υποδομές) και τα παρατήματά του με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευσή του.

Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενοι είναι ιδιώτες ή Νομικά πρόσωπα και ο πλειοδοτικός διαγωνισμός καταλήξει σε έναν από αυτούς ισχύει το χρονικό διάστημα εκμίσθωσης των οκτώ (8) ετών με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου 2030. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί, είναι
περισσότεροι του ενός τότε η εκμίσθωση ισχύει για οκτώ (8) έτη με καταληκτική ημερομηνία την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου 2030.

Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος είναι ένας (1) αλιευτικός Συνεταιρισμός η εκμίσθωση γίνεται απευθείας σε αυτόν, χωρίς να προχωρήσει η
πλειοδοτική διαδικασία, έχει ισχύ για πέντε (5) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Μίσθωσης και λήγει την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί, αλλά και τα Νομικά Πρόσωπα και οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη της Δημοπρασίας,που θα έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΩΔΖΣ7Λ1-Ψ4Λ, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τμήμα Αλιείας, της Π.Ε Αργολίδας (Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου), εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός (30 ημέρες) από τη δημοσίευσή της στον τύπο.

Η δημοσίευση της Διακήρυξης γίνεται στις 09/03/2022: α) με ανάρτηση στο Διαδίκτυο (ιστοσελίδα Περιφέρειας Πελοποννήσου και ΔΙΑΥΓΕΙΑ), β) με ανάρτηση στο Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ ΠΕ Αργολίδας, γ) με ανάρτηση στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Αργολίδας, δ) με ανάρτηση στα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Θερμησίας και ε) με δημοσίευση της περίληψης σε μια εφημερίδα του νομού. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται η 07/04/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ, ενώ μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Η διενέργεια του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα γίνει στις 11/04/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία της ΔΑΟΚ ΠΕ Αργολίδας, αφού πριν ελεγχθεί η πληρότητα των φακέλων συμμετοχής. 

Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.ppel.gov.gr για πλήρη άμεση και ελεύθερη πρόσβαση. Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Αργολίδας-Τμήμα Αλιείας (Εμμανουήλ Λαμπρόπουλος και Θεοδόσιος Καζάς, τηλ. 2752-360292 & 2752-360267) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.