Αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ναυπλιέων για το 2015

Ιουνίου 10, 2015
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων για το σχολικό έτος 2014/2015 στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ναυπλιέων απο Δευτέρα 08-06-2015 και έως 30/6/2015.

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων για το σχολικό έτος 2014/2015 γίνονται δεκτές από 8/6/2015 έως 30/6/2015 και από τις 9οο π.μ έως 1300 μ.μ καθημερινώς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τα κάτωθι :


Δικαιολογητικά εγγραφής & επανεγγραφής.
1. Αίτηση ( έντυπο αιτήσεως χορηγείται από την Δνση & τα τμήματα των Παιδικών)
2. Πιστοποιητικό Γέννησης του παιδιού.
3. Συμπληρωμένη η συνημμένη βεβαίωση υγείας του παιδιού από παιδίατρο συνοδευμένη από φωτοτυπία εμβολίων .
4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος εφορίας έτους 2013 ή αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος εφορίας του οικονομικού έτους 2014.
5. Βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο γονέων.
Για μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:
Βεβαίωση από τον εργοδότη(του γονέα), από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης , το είδος απασχόληση (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που κατέχουν , το ωράριο εργασίας και απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης των γονέων ή μηχανογραφημένα ένσημα από το ΙΚΑ τουλάχιστον 3 μήνες πριν την κατάθεση της αίτησης ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια του τέκνου (μονογονεϊκή ) εργάζεται.

 • Για μισθωτούς του Δημοσίου τομέα:
 • Βεβαίωση από την υπηρεσία (του γονέα) πρόσφατης έκδοσης στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης και το ωράριο εργασίας.
 • Για ελεύθερους επαγγελματίες:
 • Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
 • Για αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα:
 • Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .

6. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία χορηγείται από την δ/νση & τα τμήματα των σταθμών και στην οποία θα αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού και τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον Σταθμό καθώς και η αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας των σταθμών.
7. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή συμφωνητικό μίσθωσης για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας.
8. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό, εκτός των αναφερομένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας (επικυρωμένη), όπως αυτή αποδεικνύεται.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ)
1. Οικεία βεβαίωση του τελευταία μήνα, εάν ο γονέας είναι υπάλληλος του Δήμου Ναυπλιέων.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εάν η οικογένεια είναι πολύτεκνη.
3. Σχετική ληξιαρχική του πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν το παιδί είναι ορφανό.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας εάν πρόκειται για άγαμους γονείς.
5. Βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου, εάν οι γονείς είναι φοιτητές ή σπουδαστές.
6. Βεβαίωση από τον στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης.
7. Άδεια διαμονής (έστω προγενέστερη) με βεβαίωση ανανέωσης από τον οικείο Δήμο σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί.
8. Βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστικού Φορέα ένα υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
9. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει, βεβαίωση επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα που έχει αναλάβει την φροντίδα του παιδιού, διαζευκτήριο ή αίτηση αγωγής.

Για τις αιτήσεις επαννεγγραφής απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής, εμπρόθεσμα με τα πλήρη δικαιολογητικά, θα κατατίθενται στο γραφείο της Διεύθυνσης Ηρακλέους 7 Ναύπλιο, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 9.00 π.μ. μέχρι 13.00 μ.μ από 8η Ιουνίου έως 30η Ιουνίου 2015.
Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές, καθώς επίσης και αιτήσεις γονέων οι οποίοι έχουν οικονομικές εκκρεμότητες(μηνιαία τροφεία) προς τους παιδικούς σταθμούς (δηλ. απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η αίτηση επανεγγραφής είναι να έχουν τακτοποιηθεί τα οικονομικά των γονέων με την υπηρεσία μας).


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στο βρεφικό σταθμό γίνονται δεκτά νήπια ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών.
Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια (την 1η Σεπτεμβρίου 2015) και αυτοεξυπηρετούνται (έχουν απαλλαγεί από την πάνα), έως την ηλικία που εγγράφονται νηπιαγωγείο.
Δεν γίνονται δεκτά νήπια τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας και που η αγωγή τους χρειάζεται ειδικευμένο προσωπικό και ειδικές δομές καθώς και τα πάσχοντα από λοιμώδη νοσήματα.
Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μέχρι 31-12-2010, θα πρέπει να εγγραφούν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία(Ν.3518/2006 άρθρο 73 παρ. 1α).

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ:
Οι γονείς των νηπίων θα καταβάλουν για κάθε μήνα στον παιδικό σταθμό Μηνιαία Οικονομική Εισφορά (τροφεία), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 24/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
Η οικονομική εισφορά των γονέων πρέπει να εξοφλείται τις πρώτες δέκα (10) ημέρες κάθε μήνα. Η ανάλογη οικονομική εισφορά είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του.
1. Την επιβολή και την καταβολή των Τροφείων από 01/09/2015 ως κάτωθι:
α) Οι έχοντες οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το οικον. έτος 2014 έως και 6.000,00 € απαλλάσσονται παντελώς της καταβολής τροφείων.
β) Οι έχοντες οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που αποκτήθηκε το οικον. έτος 2014 άνω των 6.000,01 € θα καταβάλλουν τροφεία σε ποσοστό 2,5% του φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος.
Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων οι πολύτεκνες οικογένειες , οι μονογονεϊκές και οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει καταστεί ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω. Η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει για οικογενειακά φορολογητέα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το οικον. έτος 2014 μέχρι του ποσού των 30.000,00 €. Για οικογενειακά φορολογητέα εισοδήματα άνω των 30.000,01 € τα τροφεία θα είναι 20 € για κάθε παιδί.
2. Για τα δεύτερα παιδιά κάθε οικογένειας που είναι εγγεγραμμένα παράλληλα στο Ν.Π , θα καταβάλλεται το 50% των τροφείων που καταβάλλεται για το πρώτο παιδί.
3. Για τα τρίτα παιδιά και πλέον κάθε οικογένειας που είναι εγγεγραμμένα παράλληλα στο Ν.Π. , η φιλοξενία θα είναι ΔΩΡΕΑΝ καθώς και για τα νήπια των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς(η εγγραφή των παιδιών γίνεται πέραν της δυναμικότητας των νηπίων) .
4. Η οικονομική εισφορά των γονέων πρέπει να κατατίθεται τις πρώτες δέκα (10) ημέρες κάθε μήνα. Η ανάλογη οικονομική εισφορά είναι υποχρεωτική για όλο το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του. Οι μηνιαίες εισφορές που αφορούν τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο προκαταβάλλονται μαζί την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου 2016
5. Όταν δεν καταβάλλεται από γονείς το ποσό των τροφείων που προβλέπεται για το χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών και αφού πρώτα ειδοποιηθούν εγγράφως, γίνεται διακοπή της φιλοξενίας με απόφαση του Δ.Σ.
6. Γίνεται διακοπή φιλοξενίας του νηπίου όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός (συνεχόμενα) απουσιάζει αδικαιολόγητα από τον Παιδικό ή Βρεφικό Σταθμό, με απόφαση του Δ.Σ.
7. Όταν δεν καταβάλλεται από γονείς το ποσό των τροφείων που προβλέπεται για το χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών και αφού πρώτα ειδοποιηθούν εγγράφως, γίνεται διακοπή της φιλοξενίας με απόφαση του Δ.Σ.
8. Γίνεται διακοπή φιλοξενίας του νηπίου όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός (συνεχόμενα) απουσιάζει αδικαιολόγητα από τον Παιδικό ή Βρεφικό Σταθμό, με απόφαση του Δ.Σ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης αριθμός απόφασης 29/2015 Δ.Σ , με κριτήρια ως κάτωθι:
1) Εργαζόμενοι και οι δύο (2) γονείς
2) Παιδιά δημοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων του Δήμου Ναυπλιέων .
3) Παιδιά πολυτέκνων οικογενειών
4) Παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών
5) Παιδιά οικογενειών στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει καταστεί ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω.
6) Δημότες Ναυπλίου
7) Δημότες όμορων δήμων, εφόσον εργάζονται αποδεδειγμένα στην εδαφική περιφέρεια του δήμου Ναυπλιέων
8) Παιδιά στρατευμένων
9) Παιδιά φοιτητών
10) Τα τέκνα των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών θα προτάσσονται στην κατηγορία τους .
Προς εξυπηρέτηση περισσότερων αιτήσεων μπορεί να προταθεί μετακίνηση από το σταθμό που χωροταξικά ανήκει ο γονέας, σε σταθμό που υπάρχει κενή θέση. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται τα νήπια που επανεγγράφονται όλα μαζί και για να είναι η προσαρμογή των νέων εγγεγραμμένων παιδιών στους Σταθμούς ομαλή και σύμφωνη με τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής Επιστήμης, γίνεται σταδιακά ακολουθώντας τον προγραμματισμό της προϊσταμένης του Σταθμού και του παιδαγωγικού προσωπικού.

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

 • 25 Μάι

  ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  ΤΡΙΠΟΛΗ | Πλ. Αγίου Βασιλείου 39 & Ουάσιγκτον 1

  08:30 - 08:30 (Επόμ.), τηλ.: 2710222348

 • 25 Μάι

  ΜΕΡΟΛΑ Α. - ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ Μ.

  ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Νοταρά 78

  08:00 - 14:00 & 17:30 - 08:00 (Επ.), τηλ.: 2741025806

 • 25 Μάι

  ΜΕΛΛΟΥ Ο. - ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

  ΝΑΥΠΛΙΟ | Τσολακοπούλου 2

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2752022622

 • 25 Μάι

  ΚΟΥΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΣΠΑΡΤΗ | Αγίου Νίκωνος 98

  08:00 - 08:00 (Επόμ.), τηλ.: 2731027227

 • 25 Μάι

  ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Αρτέμιδος 103

  08:00 - 14:00 17:30 - 08:00  (Επ.), τηλ.: 2721021460

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia