ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΔήμος Άργους - ΜυκηνώνΑνοικτή διαβούλευση για την υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος...

Ανοικτή διαβούλευση για την υποβολή προτάσεων για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Άργους – Μυκηνών 2015-2019

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Άργους-Μυκηνών αποτελεί ένα εφαρµόσιµο σχέδιο για την ανάπτυξη της περιοχής απαντώντας στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου και αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηµατοδότησης της 5ης Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Στο πλαίσιο αυτό και εξειδικεύοντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του ∆ήµου Άργους – Μυκηνών, µε την υπ’ αριθµ 17/2016 απόφαση, έχει καταρτιστεί και ψηφισθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού 2015- 2019 του ∆ήµου.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός περιγράφει τη Στρατηγική του ∆ήµου και τις αναπτυξιακές του προτεραιότητες (κρίσιµα ζητήµατα της περιοχής για την επόµενη περίοδο, γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης, γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης, άξονες και µέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος) και αποτελεί την πρώτη φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

Η δεύτερη και τελευταία φάση αφορά τον Επιχειρησιακό Προγραµµατισµό (καθορισµό και προγραµµατισµό Στόχων και ∆ράσεων) και τον Οικονοµικό Προγραµµατισµό.

Το εγκεκριµένο Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασµού τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση για χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων, από 19/02/2016 έως και 06/03/2016, και έχει δηµοσιευθεί στις εξής ιστοσελίδες:

• Της ιστοσελίδας του ∆ήµου Άργους – Μυκηνών (http://www.newargos.gr)

• Της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας (http://ppel.gov.gr) στον αντίστοιχο σύνδεσµο που αφορά τη χωρική της αρµοδιότητα.

Φορείς και δηµότες οι οποίοι επιθυµούν να συµβάλλουν ενεργά µε τις προτάσεις τους στον Επιχειρησιακό σχεδιασµό δράσεων του ∆ήµου Άργους – Μυκηνών περιόδου 2015-2019, παρακαλούµε όπως µελετήσουν το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού και καταθέσουν τις προτάσεις τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στο ∆ηµοτικό Μέγαρο (Καποδιστρίου 9-11, ΤΚ 21232, Άργος, στο Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής) ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση: dimos@argos.gr, ή απευθείας µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (http://newargos.gr/index.php/epix-progr).

Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Χρήστος Καρανικόλας (τηλ: 27513 60035) Περίοδος υποβολής προτάσεων διαβούλευσης : από 19/02/2016 έως και 06/03/2016

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟ

 

 

argolikeseidhseis.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο