Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου διαρροών στο ανανεωμένο δίκτυο του Δήμου Άργους – Μυκηνών”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΔΕΥΑ Άργους – Μυκηνών προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: “Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου διαρροών στο ανανεωμένο δίκτυο του Δήμου Άργους – Μυκηνών”.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Είκοσι δύο (22) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) για την παρακολούθηση όλων των κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, στάθμη) στις υποδομές του δικτύου των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Άργους – Μυκηνών. Μέσω των σταθμών αυτών θα αυξηθούν οι σταθμοί παρακολούθησης των απωλειών του δικτύου και η Υπηρεσία θα οδηγηθεί στην αποδοτικότερη λειτουργία του, μειώνοντας δραστικά περαιτέρω κατασπαταλούμενο νερό. Επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου.

Στον κεντρικό σταθμό ελέγχου θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες και προσθήκες εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του υφιστάμενου συστήματος τηλε ελέγχου – τηλεχειρισμού και την ενσωμάτωση σε αυτών και σε ενιαία βάση των σημάτων από τους νέους σταθμούς. Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος, Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ταυτόχρονη τήρηση των προγραμμάτων ελέγχου, μετρήσεων και συντηρήσεων, τα οποία θα παραδίδονται στην Υπηρεσία και Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραμμάτων μετρήσεων κλπ της προμήθειας και ο εφοδιασμός της με τα αντίστοιχα πλήρη προγράμματα, βιβλία, εγχειρίδια, καταλόγους ανταλλακτικών και οδηγίες για τη σωστή, εύρυθμη και μακροχρόνια λειτουργία του συστήματος. 

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την δοκιμαστική και επιτυχή λειτουργία και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη λειτουργία του συστήματος. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 32441100-7 και 32441200-8. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/10/2022 και ώρα 15.00. Η κατάθεση προσφορών γίνεται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

Προσφορές υποβάλλονται μόνον για το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Η σύμβαση δεν μπορεί να κατατμηθεί σε τμήματα, διότι το σύνολο του υπό προμήθεια εξοπλισμού πρέπει να διασυνδεθεί, κατά την τοποθέτησή του, σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Παρά δηλαδή την προμήθεια διαφορετικών τύπων υλικών, όλα αυτά αποτελούν μέρη ενός και μόνον ενιαίου λειτουργικώς συστήματος τηλεμετρίας ύδατος που είναι τεχνικώς αδύνατον να διαιρεθεί σε διαφορετικά μεταξύ τους υποσυστήματα. Συνεπώς, η ευθύνη της καλής λειτουργίας του συστήματος μπορεί εξ αντικειμένου να ανήκει σε έναν μόνον προμηθευτή. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (520.676,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 419.900,00 € και ΦΠΑ : 100.776,00 €). Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής (Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη», Άξονας προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)».

 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της για την παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού, και τρείς (3) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, την τεκμηρίωση και την οριστική παραλαβή του συνολικού συστήματος. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού της παρούσας χωρίς τον ΦΠΑ. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- Advertisment -hit-media.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το μαγικό της ταξίδι για το Παρίσι

To μαγικό της ταξίδι για το Παρίσι ξεκίνησε η...

Επιτρεπόμενο Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων

  Τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές, επιτρέπεται να λειτουργούν, τηρούμενης της εργατικής νομοθεσίας: 1ον.  ΩΡΑΡΙΟ:  Από τις 6:00  έως  τις  21:00,         ΗΜΕΡΕΣ:  Από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, εκτός από τις εξής ημέρες:         α) την πρώτη ημέρα του έτους (Πρωτοχρονιά),         β) την ημέρα της εορτής των

Ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατων Οικολόγων [ΣΑΟΟ] θα εξορμήσει στο όρος Ζάβιτσα της Κυνουρίας

Την Κυριακή 21 Απριλίου 2024 ο Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατων...
00:00:00

Δείτε ζωντανά το 9ο «Our Ocean Conference» (OOC-9)

Η Ελλάδα φιλοξενεί το 9ο “Our Ocean Conference” (OOC-9),...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο