ΑρχικήΑΡΚΑΔΙΑΔήμος Β. ΚυνουρίαςΔείτε ζωντανά την τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 24/01/2023

Δείτε ζωντανά την τακτική μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 24/01/2023

Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνέλθει σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ συνεδρίαση (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης και της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr) στην αίθουσα «ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ» του Ιδρύματος «Μνήμη Αγγελικής & Λεωνίδα Ζαφείρη», την ΤΡΙΤΗ 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 19:30

[iframe width=”1519″ height=”527″ src=”https://www.youtube.com/embed/2R1n_qDNJ3c” title=”Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας 24/01/2022 – Live” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen ]

, σύμφωνα :
➢ Με την υπ’ αριθμό 141/2021 απόφασή του.
➢ Τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
➢ Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α/28-06-2022)
➢ Τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297 Κοινή Υπουργική Απόφαση
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή 01 Ιανουαρίου
2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00» (ΦΕΚ
7005/Β/31-12-2022),
προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης :
1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης – και των όρων αυτής – μεταξύ της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση
δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμό
2109/30-12-2022 Πρόσκλησης του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και
Προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)»
του Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
2. Έγκριση τροποποίησης συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για την προμήθεια με
τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής λυόμενης κερκίδας στο Γήπεδο Μελιγούς
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
3. Παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση του Νηπιαγωγείου Παραλίου Άστρους στην
ΚΤΥΠ Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Αλέξιος – Πρόεδρος Δ.Ε.Π.
4. Υποκατάσταση αναδόχου για την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου του έργου
«Αποκατάσταση δημοτικού σχολείου Μελιγούς και μετατροπή σε πολυχώρο
εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
5. Περί εγκρίσεως εισόδου – εξόδου γηπέδου με ΚΑΕΚ 030271202091 (εγκαταστάσεις
κλειστού γηπέδου Μπάσκετ) το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός των ορίων του
προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και το
οποίο έχει πρόσωπο στο νότιο τμήμα του με δημοτική οδό.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
6. Περί εγκρίσεως εισόδου – εξόδου γηπέδου το οποίο βρίσκεται στην περιοχή «Λινοί»
σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλης της κοινότητας Παραλίου Άστρους (με ΚΑΕΚ
031690902009) με χρήση κατοικίας, και το οποίο έχει πρόσωπο στο νότιο τμήμα του
με δημοτική-αγροτική οδό.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
7. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών, καθώς και του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Βόρειας Κυνουρίας» οικονομικού έτους 2023
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
8. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόρειας Κυνουρίας» τριών πρώτων τριμήνων οικονομικού
έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος
9. Έγκριση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» οικονομικού έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Μπάρλα Αρετή/Μαρία – Πρόεδρος
10. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών, καθώς και του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» οικονομικού έτους 2023.
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Μπάρλα Αρετή/Μαρία – Πρόεδρος
Σ

Μετάβαση στο περιεχόμενο