Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ιουλίου 21, 2016

Βόμβα Τσαμούλου με οφειλέτες δημοτικούς συμβούλους (video)

Στους δημοτικούς συμβούλους που έχουν οφειλές προς το Δήμο Τρίπολης, αναφέρθηκε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα, Τετάρτη 21 Ιουλίου, ο αρχηγός της παράταξης «Τρίπολη – Αλλάζουμε τα δεδομένα», Νίκος Τσιαμούλος.

Αρχικά, η νομικός σύμβουλος της παράταξης, Βιβή Παρασκευοπούλου, έκανε μια σύντομη ενημέρωση της πορείας των πραγμάτων που έχει ακολουθηθεί, για την υπόθεση αυτή, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, από το Μάρτιο του 2015 μέχρι σήμερα.ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΜΟΥΛΟΣ
«Από την πρώτη στιγμή που ιδρύθηκε η παράταξή μας “ Τρίπολη – Αλλάζουμε τα Δεδομένα“, τονίσαμε ότι ̟πρόκειται για μία ̟παράταξη αρχών. Βασικός μας στόχος είναι η άσκηση αντι̟πολίτευσης με γνώμονα την ̟προάσ̟πιση του Δημοσίου συμφέροντος και του Δημοσίου χρήματος σε ε̟ποχές, ̟που ό̟μως καταλαβαίνετε όλοι είναι ̟πολύ δύσκολες και για τα οικονομικά του δήμου αλλά και των α̟λλων συνανθρώ̟πων μας – συμ̟πολιτών μας, που δίνουν τον αγώνα για την καθημερινή ε̟πιβίωση.
Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι έχουμε ε̟πιλέξει να ̟πολιτευόμαστε στη βάση αρχών, και, τελικά, να α̟παιτούμε α̟πό το σύνολο των εκλεγμένων αντι̟προσώ̟πων στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρί̟πολης να κάνουν το ίδιο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η αυτοδιοίκηση που λειτουργεί μέσα σε ένα κράτος δικαίου πρέπει π̟ρωτίστως να είναι αυτοδιοίκηση δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι όλοι, ανεξαιρέτως, οφείλουν να δεσμεύονται α̟πό τους κανόνες και το θεσμικό ̟πλαίσιο. Καμία εξαίρεση α̟πό τους κανόνες. Καμία ̟παρέκκλιση α̟πό τη νομιμότητα. Η ̟πε̟ποίθησή μας αυτή δυστυχώς δοκιμάστηκε α̟ό ένα θέμα το ο̟ποίο δεν ̟πιστεύαμε ότι συμβαίνει και ελ̟πίζαμε ειλικρινά ότι δεν θα αντιμετω̟πίζαμε.
Δεν μ̟πορούμε να σας κρύψουμε ότι ̟πραγματικά έχουμε έρθει σε ̟πολύ δύσκολη θέση. Όμως το αντιμετω̟πίσαμε. Δημοτικοί σύμβουλοι εκλεγμένοι για να εκ̟προσω̟πούν τους δημότες και να υ̟περασ̟πίζονται το συμφέρον του Δήμου, φέρονται να χρωστούν οι ίδιοι και να έχουν βεβαιωμένες οφειλές έναντι του Δήμου. Και, ακόμη χειρότερα, η ̟προσ̟πάθειά μας για διαφάνεια, να ̟προσκρούει σε ανυ̟πόστατες δικαιολογίες για δήθεν ̟προστασία ̟προσω̟πικών δεδομένων, όταν α̟ποδεδειγμένα δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Είναι τουλάχιστον ̟προκλητικό, τη στιγμή ̟που ̟πολλοί συνδημότες μας δοκιμάζονται οικονομικά να καταβάλουν τις εισφορές και τα οφειλόμενα στο Δήμο, να υ̟πάρχουν άλλοι συνδημότες που τους εκ̟προσω̟πούν – εν ̟προκειμένου Δημοτικοί Σύμβουλοι - και να ε̟πιβαρύνουν το δημοτικό ταμείο σε βάρος τους. Δηλώνουμε ανοιχτά ̟προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό δεν πρόκειται να το ανεχθούμε.
Δεν ̟πρόκειται να ανεχθούμε τις αρρύθμιστες οφειλές, και δεν ̟πρόκειται να ανεχθούμε το σκοτάδι και την ̟πολιτική ̟προστασία α̟πό ό̟που και αν ̟προέρχεται. Α̟ποκάλυψη τώρα. Σε μια ̟περίοδο λοι̟πόν ̟που αναζητάμε νέες βάσεις και νέα θεμέλια για να ξαναστήσουμε το καινούριο χωρίς τα φαντάσματα του παρελθόντος προσφύγαμε στην δικαιοσύνη και ζητήσαμε να μας δοθεί η δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε λίστα με τους οφειλέτες Δημοτικούς Συμβούλους στο Δήμο. Και βέβαια, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, η πρωτοβουλία μας αυτή προκάλεσε σεισμό στα αυτοδιοικητικά δρώμενα . Το γεγονός ότι κάποιοι έσπευσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους άρον-άρον αποτελεί αναμφίβολα θετικό δείγμα.
Όμως οι "λάθρα βιώσαντες" που εκπροσωπούν τους πολλούς δεν μπορεί να έχουν θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο αν δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Δεν μπορεί να κατέχεις θεσμική θέση εκ̟προσω̟πώντας τους ̟πολίτες και να μην τηρείς τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για όλους. Δεν μ̟πορεί να καταδέχεσαι να ̟παραμένεις στη θέση στην ο̟ποία σε εξέλεξαν οι ̟πολίτες έχοντας ̟παραβιάσει τους κανόνες που είναι ίδιοι για όλους. Η ̟παράταξή μας αλλάζοντας τα δεδομένα δεν ̟προτίθεται να ανεχθεί και να ε̟πιτρέψει σε κανέναν να ̟παριστάνει τον εκ̟πρόσω̟πο όταν χρωστά κρυφά χρήματα στους δημότες.
Η αποκάλυψη των βεβαιωμένων οφειλών των Δημοτικών Συμβούλων είναι η αρχή στο ξεκαθάρισμα με παλιούς λογαριασμούς και η έναρξη μιας νέας ε̟ποχής με χαρακτήρα και ηθική σε μια ̟πολύχρονη ̟προσ̟πάθεια να βρεθεί η το̟πική αυτοδιοίκηση στην υψηλή θέση που της ανήκει.
Εμείς με την κίνηση μας αυτή εισάγουμε και θα ̟προσ̟παθούμε να φέρουμε στον Δήμο της Τρί̟πολης: “τον αυτοδιοικητικό ̟πολιτισμό” που τόσο ανάγκη τον έχουν οι δημότες μας αλλά ̟πάνω α̟πό όλα τα ̟παιδιά μας.» 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016 15:19