Δημόσιος Πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάθεση λειτουργίας σχολικού Κυλικείου Τρίπολης

Αυγούστου 04, 2022
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης», προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Κυλικείου του σχολικού συγκροτήματος, του 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Τρίπολης.

Ο διαγωνισμός, θα γίνει σε συνάρτηση την τιµή προσφοράς, την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου, την πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια, την µονογονεϊκή ιδιότητα, και την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Με βάση την υπ.αρίθμ. 241/19.07.2022 απόφαση Προέδρου η τριμελή επιτροπή διενέργειας δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού του συγκεκριμένου κυλικείου συγκροτείται από:

1) Tη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης Κα Σπυροπούλου Ελένη του Θεοδώρου, και σε περίπτωση απουσίας της, η Διευθύντρια του 2ου Λυκείου Τρίπολης Κα Κουλούρη Χαρίκλεια του Παναγιώτη.

2) Το μέλος του συλλόγου διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Τρίπολης Κα Κομνηνού Ελένη – Μαργαρίτα του Γεωργίου , και σε περίπτωση απουσίας της ο κ. Βέργος Φώτιος του Ανδρέα μέλος του συλλόγου διδασκόντων του 2ου Λυκείου Τρίπολης .

3) Τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Οικονομόπουλο Γεώργιο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπηλιόπουλο Γεώργιο

Τα δικαιολογητικά μαζί με τις προσφορές ( σε κλειστούς φακέλους ) θα υποβάλλονται από την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, έως την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού, Επιτροπή, στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Τρίπολης επί των οδών Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, στον 4ο όροφο, τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής, για τη καλύτερη παροχή πληροφοριών και τη λήψη πιστοποιητικού μη οφειλής στη Σχολική Επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους και τα λοιπά δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής ποσού 300,00 € ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Δημαρχείου στην οδό Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, ημέρα Τρίτη 6η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:30 μ.μ, όπου η επιτροπή ελέγχου επανελέγχει τα δικαιολογητικά και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ηµέρας του αρχικού ή του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 ηµερών ή των 20 ηµερών αντίστοιχα.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή ετησίως ( 189 εργάσιμες ημέρες ) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Η αναλυτική διακήρυξη και οι σχετικές Κ.Υ.Α. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης www.tripolis.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για προμήθεια σχετικών εγγράφων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα της Σχολικής Επιτροπής και στο τηλέφωνο: 2713600464.

Εγγραφείτε και διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις

fb yt
insta twiter

logofootermedia